Follow Us :
 
     
     
   11. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  
     
       ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติตั้งแต่ 0 - 4 ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการ
แก้ไข “ร” ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน
 
     
   12. การเรียนซ้ำชั้น  
     
       โรงเรียนจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ำชั้นเมื่อมีกรณีดังนี้  
     
       1. ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน     ปีการศึกษานั้น หรือ  
     
       2. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาต่ำกว่า “1” (หลังจากการสอบแก้ตัวเสร็จสิ้นแล้ว)  
     
   13. การจัดให้มีการเรียนซ้ำชั้น  
     
       1.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  
     
       2.  หากจัดให้มีการเรียนซ้ำชั้นแล้ว ให้ยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  
     
   14. การเทียบโอนผลการเรียน  
     
       1. นักเรียนยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ตามรายวิชาในหลักสูตรของโรงเรียนพร้อมเอกสาร ดังนี้  
            -  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)  
     
       2.  เสนอคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
     
       3.  เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ  
     
   15.  การพักการเรียน  
     
       นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องพักการเรียนต้องให้ผู้ปกครองมาติดต่อและยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริง ๆ
กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยต้องใช้เวลารักษา ทั้งนี้ ต้องนำใบรับรองแพทย์มาด้วย
 
     
   16.การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     
       เป็นการประเมินลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยกำหนดการประเมินใน 8 ลักษณะ ดังนี้
 
     
 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

ตัดสินผลการประเมินเป็น  4  ระดับ  ดังนี้

ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 80 – 100
ของจำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ
นั้นๆ  จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้


ดี หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 65 – 79
ของจำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ
นั้น ๆ  ด้วยการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ


ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 50 – 64
ของจำนวนตัวบ่งชี้คุณลักษณะนั้น ๆ  ได้ปฏิบัติตนด้วยความ
พยายามปฏิบัติตนตามคำแนะนำ


ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์  ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะนั้น  แสดงว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะ
นั้น ๆ  ต้องมีผู้อื่นคอยกระตุ้นเตือน


เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน    ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน  โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  “ผ่าน”  ขึ้นไป
     
 
     
   17.  การประเมินความสามารถอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนสื่อความ  
     
       เป็นการประเมินทักษะการคิดและการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  ตามเงื่อนไข  และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด
และตัดสินผลการประเมินเป็น     4  ระดับ  ดังนี้
 
     
 
ดีเยี่ยม  หมายถึง

ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียนสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ใช้ภาษาสุภาพและ
เรียบเรียงได้สละสลวย

ดี หมายถึง

ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญได้ เขียนวิพากษ์วิจารณ์และเขียนสร้างสรรค์ ได้โดย
ใช้ภาษาสุภาพ

ผ่าน หมายถึง

ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญ และเขียนวิพากษ์วิจารณ์ ได้บ้าง

ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนไม่สามารถจับใจความสำคัญ และเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้

เมื่อเลื่อนชั้นจะพิจารณาจากผลการประเมิน    ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน  โดยต้องมีผลการประเมิน อยู่ในระดับ  “ผ่าน”  ขึ้นไป

 
     
   18.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     
 

     ประกอบด้วย  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมบำเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์  การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการประเมิน
ความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน  ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม  และตัดสินผล
การประเมินเป็น  2  ระดับ  ดังนี้

 
     
 
“ผ่าน”  หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
     
“ไม่ผ่าน” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 
     
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3  กิจกรรม  คือ   
     
  1) กิจกรรมแนะแนว   
   
  2) กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย  
   
       2.1กิจกรรม  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   1  กิจกรรม  
   
       2.2 กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก 1 กิจกรรม  
   
  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     
     
   19.  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
     
       1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  โดยเรียนรายวิชาพื้นฐาน  66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด  
 

     2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11          หน่วยกิต

 
       3. ผู้เรียนได้รับผลการเรียนในระดับผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชา  
       4. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  
       5. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  
       6. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  
     
   20. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     
       1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  โดยเรียนรายวิชาพื้นฐาน  41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่สถานศึกษากำหนด  
       2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต   โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36          หน่วยกิต  
 

     3. ผู้เรียนได้รับผลการเรียนในระดับผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชา

 
       4. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  
       5. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  
       6. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด  
     
  < กลับหน้าเดิม  
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.