Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว

 

   
 
ตารางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทักษะวิชาการ ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 วันอังคาร (คาบ 7) - -
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ cas ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - -
กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” 2/2562 - -
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา - -
คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา - -
ประกาศรับสมัครห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP) - -
ประกาศรับสมัครห้องเรียน Mini English Program (MEP) - -
ประกาศรับสมัครวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) - -
ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป - -
ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม - -
ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป - -
ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษ - -
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลสำหรับยื่นสมัครเรียน - -
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP) - -
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) - -
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) - -
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ม.4 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม) - -
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและสรุปคะแนนคุณลักษณะความประพฤติ - -
ประกาศการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ - -
     
     
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.