Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว
     
ตารางสัปดาห์การติว O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 01-02-62 -
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นม.1-ม.6 06-02-62 -
ตารางเปลี่ยนห้องสอนอาคาร 5 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 06-02-62 -
ประกาศรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 (SMP) และ ม.4 (SMTE) 02-02-62 -
ประกาศรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 02-02-62 -
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) 02-02-62 -
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนเดิม) 02-02-62 -
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) 02-02-62 -
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 08-02-60 -
กำหนดการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 21-02-62 -
ตารางการสอบและข้อมูลสำคัญการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 21-02-62 -
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เงินประกันสัญญา 01-03-62 31-03-62
ประกาศตารางสอบห้องเรียนพิเศษ SMP MEP SMTE ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 01-03-62 10-03-62
ประกาศรายชื่อและห้องสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMP MEP ระดับชั้น ม.1 01-03-62 09-03-62
ประกาศรายชื่อและห้องสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น ม.4 01-03-62 10-03-62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMP MEP 12-03-62 13-03-62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE 12-03-62 14-03-62
ตารางเรียนโครงการปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 14-03-62 03-05-62
รายชื่อมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP MEP SMTE ปีการศึกษา 2562 15-03-62 17-03-62
เอกสารวันมอบตัว และการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 15-03-62 17-03-62
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ) 18-03-62 27-03-62
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ) 18-03-62 27-03-62
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) 18-03-62 27-03-62
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป) 18-03-62 27-03-62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่แจ้งความประสงค์ศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม 15-03-62 5-03-62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาษาอังกฤษ (MEP) รอบที่ 2 22-03-62 -
ประกาศห้องสอบ ตารางสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) 29-03-62 05-04-62
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบคัดเลือก (ประเภทในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ) 29-03-62 05-04-62
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบคัดเลือก (ประเภท ม.3 เดิม และ ม.3 ทั่วไป) 29-03-62 05-04-62
รายงานผลยอดรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนทั่วไป) 01-04-62 -
ประกาศการจัดห้องเรียนแยกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 01-04-62 15-05-62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) 05-04-62 06-04-62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) 06-04-62 07-04-62
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 06-04-62 07-04-62
ประกาศรายชื่อมอบตัว ห้องเรียนและคณะสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้งหมด) 07-04-62 08-04-62
แจ้งเรื่อง การมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้งหมด) 07-04-62 08-04-62
แจ้งเรื่อง การมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 08-04-62 09-04-62
ประกาศรายชื่ิอมอบตัว ห้องเรียนและคณะสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 08-04-62 09-04-62
ประกาศการจัดห้องเรียนและคณะสีประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และม.4 08-04-62 -
ระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 11-04-62 -
จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนโบว์ริบบิ้น เสื้อและกางเกงพละ กระเป๋าเป้ สมุดและเครื่องเขียน 11-04-62 -
ตัวอย่างการปักชื่อ อักษรย่อ ส.น. และสีดาวคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 11-04-62 -
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 คณะสีนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 08-05-62 -
ประกาศรายชื่อและการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2562 10-05-62 -
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน 13-05-62 19-05-62
ตารางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทักษะวิชาการ ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 วันอังคาร คาบ 7 21-05-62 -
ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นระดับชั้น ม.1-2 คาบ 8 และชั้น ม.3 คาบ 7-8 21-05-62 -
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ภาคเรียนที่ 1-2562 วันพฤหัสบดี คาบ 8 21-05-62 -
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการเยาวชน AFS รุ่นที่ 59 07-06-62 09-06-62
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11-06-62 13-06-62
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 17-06-62 22-06-62
รับสมัครครูชาวต่างประเทศภาษาอังกฤษ The Recruitment of a Full-time English Teacher 24-06-62 02-08-62
กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม และจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.5 26-06-62 08-07-62
ข้อตกลงการเข้าค่ายคุณธรรมและรายการสิ่งของส่วนตัว 26-06-62 08-07-62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา รุ่นที่ 59 28-06-62 30-06-62
รับสมัครครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 26-07-62 02-08-62
กำหนดการงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019 30-07-62 02-08-62
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 19-09-62 02-10-62
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง 11-09-62 04-10-62
ตารางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทักษะวิชาการ ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 วันอังคาร (คาบ 7) - -
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ cas ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - -
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 - -
ประกาศผลการสอบธาสิตการสอนครูชาวต่างประเทศตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ - -
ประกาศเรียกผู้สอบสาธิตการสอนที่สอบได้ลำดับที่ 2 มารายงานตัว - -
กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 2/2562 18-11-62 -
กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายใน 22-11-62 25-11-62
ตารางการอบรมเขิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม SCRATCH ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22-11-62 28-11-62
     
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.