Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว
     
- ประกาศรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ โครงการ AFS รุ่นที่ 57 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 29-06-60 02-07-60
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 04-07-60 13-07-60
  ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “หนึ่งความภูมิใจในบ้านเกิดของฉันที่อยากจารึก” 11-07-60 31-08-60
  กำหนดการ การตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 1 11-07-60 11-09-60
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) 12-07-60 -
  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี ม.5 14-07-60 19-07-60
  สมัครเข้าร่วมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 19-07-60 04-08-60
  กำหนดการโครงการอบรมแกนนำประชาธิปไตยและโครงงานคุณธรรม 25-07-60 27-07-60
  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการพิมพ์เอกสารงานวิชาการ ระดับชั้น ม.6 31-07-60 17-08-60
  กำหนดการวันภาษาไทย 2560 07-08-60 08-08-60
  กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ข้อสอบ PISA ม.1-ม.3 19-08-60 22-08-60
  การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 23-08-60 23-08-60
  การสรุปผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 30-08-60 11-09-60
  การส่งสรุปกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ม.1-6 30-08-60 31-08-60
  "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13" 30-08-60 30-03-61
  โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" รับสมัครครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา (ด่วน!) 06-09-60 08-06-60
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 13-09-60 22-09-60
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน 04-10-60 20-10-60
  กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2560 20-10-60 30-10-60
  รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 20-10-60 31-10-60
  รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 20-10-60 31-10-60
  รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 20-10-60 31-10-60
  รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 20-10-60 31-10-60
  รายชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 27-10-60 31-10-60
  รายชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 27-10-60 31-10-60
  รายชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 27-10-60 31-10-60
  รายชื่อนักเรียนเลือกเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27-10-60 31-10-60
  ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้น ม.1-ม.3 และห้องเรียน SMP MEP วันจันทร์คาบ 7-8 27-10-60 31-10-60
  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารนักเรียน ประเภทร้านอาหารมุสลิม 09-11-60 11-11-60
  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา) 09-11-60 -
  สรุปเหรียญทั้งหมดงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 09-11-60 -
  การอบรมหลักสูตรการพิมพ์เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher ระดับชั้น ม.4 13-11-60 22-11-60
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองและห้องประชุมประจำชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 14-11-60 18-11-60
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ด่วน... 30-11-60 06-12-60
  กำหนดการงานวันวัฒนธรรม "ตอน... สีสันเทศกาลอาหาร สืบสานวัฒนธรรม" ปี 8 01-12-60 04-12-60
  การอบรมหลักสูตรการใช้งานใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ระดับชั้น ม.2 01-12-60 08-12-60
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 04-12-60 13-12-60
  กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส”และ “มผ” ภาคเรียนที่ 2/2560 06-12-60 12-02-61
  กำหนดการและอุปกรณ์เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 08-12-60 16-12-60
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม Chistmas Day 25th DECEMBER 2017 20-12-60 25-12-60
  โครงการ "มหกรรมเปิดโลก มหาวิทยาลัยสัญจร"ระดับชั้น ม.5 19-12-60 21-12-60
  รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP) ปีการศึกษา 2561 10-01-61 28-02-61
  รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561 10-01-61 28-02-61
  รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) ปีการศึกษา 2561 10-01-61 28-02-61
  รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561 10-01-61 28-02-61
  รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป ในเขต-นอกเขต) ปีการศึกษา 2561 10-01-61 28-03-61
  รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2561 10-01-61 28-03-61
  รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนอื่น) ปีการศึกษา 2561 10-01-61 28-03-61
  การเลือกแผนการเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) ปีการศึกษา 2561 10-01-61 -
  สรุปผลการแข่งขันกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 18-01-61 20-01-61
  รายงานข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 18-01-61 20-01-61
  ตารางอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม PhotoScape ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22-01-61 24-01-61
  ตารางการติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 26-01-61 02-02-61
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1-ม.6 06-02-61 23-02-61
  ตารางการติว O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 11-02-61 16-02-61
  ปฏิทินงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 19-02-61 07-05-61
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP) 05-03-61 10-03-61
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) 05-03-61 10-03-61
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) 05-03-61 11-03-61
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) 05-03-61 11-03-61
  รายงานผลยอดรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 24-02-61 -
  การจัดห้องเรียนแยกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 07-03-61 11-05-61
  รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน 07-03-61 05-04-61
  แนวทางการดําเนินการแก้ 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นม.1-ม.6 13-03-61 -
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP และ MEP ระดับชั้น ม.1 14-03-61 -
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE และ MEP ระดับชั้น ม.4 14-03-61 -
  รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี 2560 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) 25-03-61 -
  The Recruitment of Foxrign Teacher One EngLish Teachers 26-03-61 28-03-61
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ) 29-03-61 -
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โรงเรียนอื่น) 29-03-61 -
     
 
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.