Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว
     
- ค่ายติว GAT- PAT- QUOTA ALIST OCTOBER CAMP 2016 01-10-59 -
- สมัครเข้าร่วมกิจกรรม PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ปลุกพลังแห่งการอนุรักษ์  01-10-59 -
- รวมวีดีโอติวแบรนด์ ครั้งที่ 27 ทุกวิชา ทุกติวเตอร์ พร้อมชีทให้โหลด! 02-10-59 -
- โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 02-10-59 -
- ตารางโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 19 03-10-59 09-10-59
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2559 03-10-59 -
- โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 05-10-59 -
- ตารางการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ม.1-ม.3 วันอังคาร คาบ 7 26-10-59 -
- ตารางอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมจัดการสร้างงานสิ่งพิมพ์ ระดับชั้น ม.4 27-10-59 10-11-59
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดพังงา 28-10-59 08-11-59
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดพังงา (รอบที่ 2) 08-11-59 17-11-59
- ตารางการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 10-11-59 19-11-59
- ตรวจสอบผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 14-11-59 -
- ตารางอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ระดับชั้น ม.2 16-11-59 08-12-59
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 28-11-59 -
- แอพพลิเคชั่น The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” 28-11-59 -
- กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 2 08-12-59 20-02-60
- ตารางการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 09-12-59 16-12-59
- ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Photoscape ระดับชั้น ม.1 04-01-60 25-01-60
- โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2017"KODU KUP 2017 Thailand 06-01-60 15-01-60
- ตารางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 11-01-60 17-02-60
- กำหนดการและอุปกรณ์เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559 12-01-60 21-01-60
- ข้อตกลงผู้ปกครอง การเข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2559 12-01-60 21-01-60
- ตารางการติว ม.6 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม- 9 กุมภาพันธ์ 2560 24-01-60 09-02-60
- กำหนดการงานวันวัฒนธรรม ปี 7 ตอน ตามรอยพ่อ สานต่อวัฒนธรรม นำวิถีพอเพียง 24-01-60 26-01-60
- ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษา O-NET ม.3 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 30-01-60 05-02-60
- เปิดรับสมัครนักดนตรีไทยโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" (รับจำนวนจำกัด) 31-01-60 10-02-60
- เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 04-02-60 ไม่ระบุ
- ตารางการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตราฐานกลาง (สพม.14) 07-02-60 28-02-60
- เปิดรับสมัครนักเรียนนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 08-02-60 ไม่ระบุ
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดพังงา 14-02-60 17-02-60
- MEP DAY TIMETABLE 24th Februry 2017 14-02-60 24-02-60
- กำหนดการโครงการค่ายยอดนักสืบวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) 16-02-60 10-03-60
- ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ระดับชั้น ม.1-ม.6) 21-02-60 06-03-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMP) ประจำปีการศึกษา 2560 11-01-60 24-02-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP) ประจำปีการศึกษา 2560 11-01-60 24-02-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE) ประจำปีการศึกษา 2560 11-01-60 24-02-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP) ประจำปีการศึกษา 2560 11-01-60 24-02-60
- สรุปรายงานผลยอดรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 24-02-60 30-03-60
- การจัดห้องเรียนแยกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 24-02-60 09-05-60
- ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (SMP SMTE MEP) 04-03-60 05-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP) 06-03-60 05-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) 06-03-60 05-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) 06-03-60 05-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) 06-03-60 05-03-60
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP,MEP) 09-03-60 08-04-60
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE,MEP) 09-03-60 08-04-60
- กำหนดการทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP (MEP FIELD TRIP) 10-03-60 18-03-60
- ตารางสอนปรับพื้นฐานนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (ระดับชั้น ม.1และ ม.4) 10-03-60 09-05-60
- นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 13-03-60 -
- รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบที่ 2) 21-03-60 30-03-60
- รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบที่ 2) 21-03-60 30-03-60
- Announcement The recruitment of a foreign teacher 21-26 March 2017 21-03-60 26-03-60
- กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 21-03-60 24-03-60
- ส่งผลงานประกวดโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 2560 22-03-60 31-05-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) 28-03-60 29-03-60
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) 29-03-60 08-04-60
- กลุ่มบริหารงานวิชาการขอเชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียนแก้ตัวรอบพิเศษ (ด่วนที่สุด) 30-03-60 31-03-60
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำ จำนวน 1 อัตรา 29-03-60 31-03-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 07-02-60 30-03-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2560 07-02-60 30-03-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนอื่น) ประจำปีการศึกษา 2560 07-02-60 30-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ) 31-03-60 08-04-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ) 31-03-60 08-04-60
- ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบคัดเลือกจัดอันดับเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) 31-03-60 02-04-60
- รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) 31-03-60 -
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 สมัครใหม่และโรงเรียนอื่น) 04-04-60 06-04-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ SMP , SMTE) 06-04-60 07-04-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) 06-04-60 07-04-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) 06-04-60 07-04-60
- ตารางเรียนและห้องเรียนโครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาคฤดูร้อน ม.1 และ ม.4 (24 เม.ย.- 10 พ.ค.60) 06-04-60 10-05-60
- ตัวอย่างการปักชื่อ อักษรย่อ ส.น. และสีดาวคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 08-04-60 15-05-60
- เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน โบว์ริบบิ้น เสื้อและกางเกงพละ กระเป๋าเป๋ สมุดและเครื่องเขียน 08-04-60 -
- ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน คณะสี และห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18-04-60 15-05-60
- ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน คณะสี และห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 18-04-60 15-05-60
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (รอบที่ 2) 25-04-60 04-05-60
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป (รอบที่ 2) 25-04-60 04-05-60
     
     
   
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.