วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

7-8 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
20 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรนักเรียน งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67
18 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
20-22 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตร Microsoft Publisher ระดับชั้น ม.4
23 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
23 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา
24 พฤศจิกายน 2560 วันวชิราวุธ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกำเนิดลูกเสือไทย
24 - 26 พฤศจิกายน 2560 โครงการ MEP Challenging English Camp 
26 พฤศจิกายน 2560 การสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
28 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมอาสากาชาดพัฒนาวัดสวนไผ่ ระดับชั้น ม.ปลาย
28 พฤศจิกายน 2560 พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน
29 พฤศจิกายน 2560 บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
4 ธันวาคม 2560 งานวันวัฒนธรรม "ตอน... สีสันเทศกาลอาหาร สืบสานวัฒนธรรม" ปี 8
28-4 ธันวาคม 2560 โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ประจำปี 2560
7 ธันวาคม 2560 การมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 รวมมูลค่า 408,500 บาท
8 ธันวาคม 2560 ทดสอบความรู้ ด้านภาษาอังกฤษคะแนน อันดับที่ 1 ของจังหวัดพังงา
6-8 ธันวาคม 2560 การอบรมหลักสูตรการใช้งานใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ม.2
14 ธันวาคม 2560 เปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันแรก)
15 ธันวาคม 2560 พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษา วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3
15 ธันวาคม 2560 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันที่สอง)
16 ธันวาคม 2560 ปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
21 ธันวาคม 2560 โครงการ "มหกรรมเปิดโลก มหาวิทยาลัยสัญจร" นักเรียนระดับชั้น ม.5
22 ธันวาคม 2560 พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ตะกั่วป่า)
25 ธันวาคม 2560 Christmas Day 2017
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved