วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  28 พฤศจิกายน 2562 พิธีมอบทุนการศึกษา 505,400 บาท ประจำปีการศึกษา 2562
  29 พฤศจิกายน 2562 การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)
   2 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน "เสนาเกมส์ 2019" (วันแรก)
  3 ธันวาคม 2562 ขบวนพาเหรดคณะสี "เสนาเกมส์" 62 (วันที่สอง)
  3 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนภายใน ภาคเรียนที่ 2/2562
  3 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกรีฑาประเภทลู่และลาน (วันแรก)
  4 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน "เสนาเกมส์ 2562"
5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภูเก็ต)
6 ธันวาคม 2562 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น และทุนการศึกษา
7-8 ธันวาคม 2562 โครงการทัศนศึกษา ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7-8 ธันวาคม 2562 อันดับที่ 4 จาก 45 ทีม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
9 ธันวาคม 2562 กิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 ธันวาคม 2562 ครูสุดารัตน์ พึ่งผล กล่าวอำลาในโอกาสย้ายไปโรงเรียนสตรีพังงา
11-13 ธันวาคม 2562 อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรโปรแกรม "Microsoft PowerPoint" ชั้น ม.2
14-15 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ว.21
5-10 ธันวาคม 2562 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”
19 ธันวาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ สพม.11
  21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  25 ธันวาคม 2562 กิจกรรม Merry Christmas Day 2019
  19-21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
  23-25 ธันวาคม 2562 โครงการการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ปฏิบัติจริง
  21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  26 ธันวาคม 2562 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562-2563
  27 ธันวาคม 2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2562-2563
  27 ธันวาคม 2562 Sena Music Award Contest And Korea Cover Dance ครั้งที่ 3
  2 มกราคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียน สวัสดีปีใหม่ 2563 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
  6-8 มกราคม 2563 ประมวลภาพการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน (ระดับชาติ)
  11 มกราคม 2563 อบน."เสนา" ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
  13-14 มกราคม 2563 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
  16 มกราคม 2563 งานวันครูแห่งชาติ อำเภอตะกั่วป่า ประจำปี 2563
  20-22 มกราคม 2563 PKRU CARNIVAL BOOK FAIR 2020
  18-19 มกราคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  15-20 มกราคม 2563 กิจกรรมทัศนศึกษาเสริมประสบการณ์ต่างประเทศ MEP Field Trip Aboard
  20 มกราคม 2563 นำเสนองานหน่วยบูรณาการ STARSTEM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  21 มกราคม 2562  การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (สหวิทยาเขตสิมิลัน)
  23 มกราคม 2563 กิจกรรมนำเสนอหน่วยบูรณาการ STARSTEM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  23 มกราคม 2563 อันดับที่ 1 จังหวัดพังงาการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย (เสริมปัญญา)
  23 มกราคม 2563 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
  30 มกราคม 2563 การหาเสียงการเลือกตั้งองค์การบริหารกิจการนักเรียน
  30 มกราคม 2563 ตามติดชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ฐาปานีย์ จิราวุฒิเมธารักษ์
  29-31 มกราคม 2563 บรรยากาศการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ “การตัดต่อคลิปวีดีโอเบื้องต้น” ม.4
  30 มกราคม 2563 นำเสนอกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS
  31 มกราคม 2563 การเลือกตั้งสภาองค์การบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
  4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรม Briza hotel เข้ามอบกระเช้าปีใหม่
  16 มกราคม 2563 “ล้อมวงเรียนรู้ PLC คุรุสภา : เขย่าห้องเรียนด้วย PLC”
  6-7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP Guidance
  6 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2562
  7 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันที่สอง)
  8 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีปิดการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2562
  11 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
  11 กุมภาพันธ์ 2563  การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่ วิชา คณิตศาสตร์
  12 กุมภาพันธ์ 2563 มอบเกียรติบัตรการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 2563
  12 กุมภาพันธ์ 2563 มอบเกียรติบัตรการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
  12 กุมภาพันธ์ 2563 มอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการธนาคารความดี ประจำปีการศึกษา 2562
  12 กุมภาพันธ์ 2563 มอบเกียรติบัตรการสอบข้อสอบมาตรฐาน คะแนนรวมทุกวิชา 10 อันดับ ม.3
  12 กุมภาพันธ์ 2563 บอกต่อเรื่องราวดีๆ รั้ว “เขียว-ขาว”
  13 กุมภาพันธ์ 2563 มอบเกียรติบัตรและของรางวัลผลการคัดเลือก CAS ดีเด่น 2562
  14 กุมภาพันธ์ 2563 มอบดอกไม้และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  14 กุมภาพันธ์ 2563 นายฐัชขนิช สุรภาพ เยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 59 ประเทศอาร์เจนตินา
  17 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  19 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมขยายเครือข่ายชมรมและนวัตกรรม TO BE NUMBER ONE
   
 
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved