Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (อำเภอคุระบุรี) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
นางสาวดวงพร    ขาวเหลือง บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/3 23
นายจิรัฎฐ์    ขุลีพันธุ์ เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา ม.4/8 16
นางสาวปุริมปรัชญ์    ขุลีพันธุ์ เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา ม.6/9 18
เด็กหญิงนววรรณ    วาสวิลัย คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/1 16
เด็กชายภาณุวัตร    ดวงจันทร์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/2 20
เด็กชายสุวิจักษณ์    ชูทิพย์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/2 37
เด็กชายอภิชัย    แก้วพฤกษ์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/4 38
เด็กชายอภิวัฒน์    ลูกหยี คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/4 39
เด็กชายรุ่งเรือง    คงจันทร์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/5 31
เด็กหญิงกิตติยาพร    มีแถม คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/6 5
เด็กหญิงกาญจนา    หิมวรรณวงษ์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/7 4
เด็กชายนพฤทธิ์    เพชรประกอบ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/7 13
เด็กหญิงธัญลักษณ์    ขาวสง่า คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/8 19
เด็กหญิงธัญวรรณ    พันธุ์รัตน์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/9 9
เด็กหญิงพัชรมัย    โชคคณาพิทักษ์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.1/9 18
เด็กชายวันชนะ    ตั้นสกุล คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.2/2 19
เด็กชายปวริศ    ก๋งเม่ง คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.2/5 11
เด็กชายภาณุวิชญ์    ตันสกุล คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.2/5 13
เด็กหญิงชัญญากาญจน์    อู่อรุณ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.2/6 10
เด็กหญิงทิพวรรณ    มีเที่ยง คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.2/6 17
เด็กชายฐนภัทร    แข่งขัน คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.2/7 11
เด็กหญิงสิริมา    ทองสุข คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.2/7 16
นางสาวกุลิสรา    เจียวก๊ก คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.3/5 28
นางสาวณิชนันทน์    สุขลิ้ม คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.3/9 8
นายนันทพงศ์    มาโนชน์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.4/1 5
นายพงศ์พัทธ์    กดทรัพย์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.4/5 10
นางสาวธัญญลักษณ์    สุขเจริญ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.4/8 4
นายนาวี    สำลี คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.5/1 39
นางสาวดวงกมล    ก๋งเม่ง คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.5/4 26
นายปิยะพงษ์    บุญเสน คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.5/6 10
นางสาวชลดา    รัตนประดิษฐ์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.5/6 22
นายธีรินทร์    วงษ์รัตน์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.5/7 3
นายกิตติณัฏฐ์    วาสวิลัย คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.6/1 3
นายภาณุวิชญ์    เพชรไทย คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.6/1 12
นางสาวอมรรัตน์    ธรรมนิยม คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.6/5 12
นางสาวเสาวลักษณ์    สุขเจริญ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.6/7 5
นางสาวปิยะมาศ    มาศทอง คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.6/7 21
นางสาวณ ฟ้า    โชคคณาพิทักษ์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.6/8 17
นายสุรวุฒิ    ตุบา คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.6/3 8
นายพีระพงษ์    แก้วพฤกษ์ คุระบุรี คุระบุรี พังงา ม.6/6 7
เด็กชายหัสดิน    สุขเหลือง บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/1 44
เด็กชายอานน    รัตนาคร บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/1 45
เด็กหญิงกัญญารัตน์    มากมูล บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/2 2
เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญเสริม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/2 29
เด็กชายกฤษฎา    อินพรหม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/3 3
เด็กชายจักกฤษณ์    ทองคำ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/3 5
เด็กชายจตุรพงศ์    ขวัญนิมิตร บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/5 7
เด็กหญิงทัตพิชา    รักรอด บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/5 11
เด็กหญิงนุชติยา    พูลเพิ่ม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/5 15
เด็กหญิงมนทนา    ฝนทอง บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/5 25
เด็กหญิงศิริวรรณ    คงหมุน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/5 34
เด็กหญิงปนัดดา    ลวดกระโทก บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/6 16
เด็กชายภัสกร    ศรีแสง บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/6 27
เด็กหญิงอัจฉรา    หมาดหมัน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/6 40
เด็กหญิงภัทรลดา    มหาโชติ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/7 21
เด็กหญิงวรรณวนัช    ทองเจริญ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/8 30
เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ระวังสุข บางวัน คุระบุรี พังงา ม.1/9 26
เด็กหญิงกนกวรรณ    เจริญรัตน์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/1 3
เด็กหญิงเกษมณี    ชูเชื้อ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/1 5
เด็กชายชัยวัฒน์    สร้อยแสง บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/1 9
เด็กหญิงชื่นกมล    รักเมือง บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/1 10
เด็กชายธนกร    ถิ่นลิพอน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/1 12
เด็กชายบาชีดร์    กาลามเกษตร์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/2 8
เด็กหญิงจิระวรรณ    ทองรอด บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/3 6
นายธรรมวุธ    ศรีฟ้า บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/3 11
เด็กหญิงภัทรพร    บุญปรอด บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/3 40
เด็กหญิงฉันท์ชนิด    ขำประดิษฐ์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/4 3
เด็กชายธนภัทร    ดำปาน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/4 7
เด็กหญิงวันวิสาข์    อินทรศร บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/4 25
เด็กชายสุธีรวัฒน์    ปฏิพัทธ์วารี บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/4 27
เด็กหญิงอินทิรา    ฝนทอง บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/4 36
เด็กชายปรมินทร์    ทวีสิน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/5 10
เด็กชายรุ่งเพชร    ขันนุ้ย บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/5 25
เด็กหญิงนภาพร    ยุทธชู บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/5 32
เด็กหญิงจุฑามาศ    โดยดี บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/6 6
เด็กชายอธิษฐ์    อินทรสวัสดิ์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/6 14
เด็กหญิงพชรพรรณ    จักรกาญจน์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/8 15
เด็กชายพลพล    วงศ์สุวรรณ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/8 16
เด็กหญิงกัญญารัตน์    นกงาม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.2/9 5
เด็กชายพายุพล    เผ่าดวงดี บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/1 6
เด็กหญิงอรญา    อินทรสวัสดิ์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/1 14
นายนินธนา    เกิดวัน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/1 18
เด็กหญิงพรศิริ    พัดตั๋น บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/1 36
เด็กหญิงเมธาวี    ยงยุทธ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/2 32
นายเจนณรงค์    อุปไชย บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/3 4
เด็กชายอภิฉัตร    หอมสมบัติ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/3 13
เด็กชายพีรศิลป์    แซ่ลิ้ม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/3 27
เด็กหญิงกนิษฐา    จันทำ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/5 7
นางสาวกุสิษรา    พรหมรักษา บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/5 8
นางสาวจันทร์ฉาย    เมตตาธรรม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/9 6
เด็กหญิงลัดดา    ต่างจิตร บางวัน คุระบุรี พังงา ม.3/10 2
นายภาณุ    ช่วยสุข บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/2 11
นายเอนกพงษ์    จันทนะโสติ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/2 23
นายคุณากร    แก้วนวล บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/2 31
นางสาวอนันดา    เจียมสุข บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/3 2
นายศิริพงษ์    ประสมสุข บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/3 14
นายหลักหิน    ควนใต้ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/3 29
นางสาวเจมจิรา    ละลอย บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/4 29
นางสาวพรทิพย์    เดชแก้ว บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/4 35
นางสาววาสนา    ไตรบุญ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/4 38
นางสาวอนุสรา    สืบศักดิ์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/5 14
นางสาวณัฎฐิกานต์    เกิดวัน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/6 3
นางสาวสโรชา    หนูแก้ว บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/6 11
นางสาวพรพิมล    พรมแก้ว บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/6 25
นายสุทธิกานต์    อภัยมณี บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/6 41
นางสาวอรวรรณ    หงอสกุล บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/6 42
นางสาวฝนทิพย์    รักแต่งาน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/7 12
นางสาวศิริรัตน์    คงกะพัน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.4/7 40
นางสาวปิยะดา    เวชกามา บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/1 35
นางสาวรัตน์ติยาภรณ์    พรหมคีรี บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/1 37
นางสาวจุฬารัตน์    จิตรจะ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/2 31
นางสาวศศิพิมพ์    ยงยุทธ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/3 2
นางสาวปธานัน    นุ่นทองหอม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/3 35
นางสาวสุกันยา    พรมเกิด บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/3 37
นางสาวน้ำทิพย์    ชูช่วย บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/4 29
นายภานุพงศ์    ไตรบุญ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/6 30
นายสรวิชญ์    ชัยรัตน์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.5/8 21
นายเอกวุฒิ    นุ่นนุ่ม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/1 18
นายสุนันท์    ช่วยเล็ก บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/1 22
นายอนุสรณ์    เรืองศรี บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/2 23
นายอภิสิทธิ์    บุตรงาม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/2 24
นางสาวสุรัตน์วดี    พลอยขาว บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/3 7
นายปราชญ์    เจสะหมัน บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/4 4
นางสาวพนิดา    หนูแป้น บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/5 17
นางสาววิลาสินี    ชัยช่วย บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/5 20
นางสาวธนาภรณ์    ว่องไว บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/6 21
นางสาวณัฐนันท์    คงจันทร์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/7 7
นางสาวบุษบา    ศรีสวัสดิ์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/7 16
นางสาวชลิฎา    เพ็ชรน้อย บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/7 35
นางสาวนันทิยา    สุขเหลือง บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/7 37
นางสาวนัทธมน    รอดประชุม บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/8 12
นายณัฐวิทย์    โชติเชย บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/9 1
นายณัฐกานต์    เทพนรินทร์ บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/9 3
นางสาวอพินยา    หนูแป้น บางวัน คุระบุรี พังงา ม.6/9 19
เด็กหญิงกมลนัทธ์    บุญยุภู แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.1/4 1
เด็กหญิงปฐมาภรณ์    เครื่องทิพย์ แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.1/4 19
เด็กชายศรัญย์    ชุติมาชีวิน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.1/4 33
เด็กชายณัฐพงศ์    จันทร์แดง แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.1/6 10
เด็กชายณวรรธน์    จันทร์เขียว แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.1/8 16
เด็กชายธิติ    พลสิทธิ์ แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.2/1 13
เด็กชายกิติวัฒน์    มาดำ แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.2/3 31
เด็กหญิงขวัญชนก    บุญยุภู แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.2/7 10
นางสาวลดาพร    ลิ่มสมบูรณ์ แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.3/2 15
เด็กชายปรมัณท์    ลิ่มจำเริญ แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.3/4 3
นายณันธวัฒน์    ประดิษฐ์ แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.3/4 15
เด็กชายชนภัทร    สรรพาวุธ แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.3/6 20
นางสาวณัฐธิดา    ศรีชาย แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.5/2 32
นางสาวเกศสุดา    ฉิมทอง แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.5/5 25
นายอิทธิพล    แซ่ตัน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.6/2 6
นางสาววิจิตรา    ปานทน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.6/3 11
นายกฤษฎา    เพชรสุก แม่นางขาว คุระบุรี พังงา ม.6/7 8
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.