Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (พื้นที่อื่นๆ) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กชายศุภกฤต    ตันติพงษ์พิสุทธิ์ กะแดะ เมือง ภูเก็ต ม.1/3 35
เด็กหญิงพัณณิดา    บรมสุข กะแดะ เมือง ภูเก็ต ม.1/6 22
นายอริญชัย    แนบนิรมิตร กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ม.3/4 21
เด็กหญิงนภสร    อ่อนรัตน์ กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต ม.2/6 26
นายวัศพล    พลสิทธิ์ กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต ม.6/6 17
เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สงค์สง่า กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง ม.1/1 4
นางสาวพัชราพร    ปานเปีย กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง ม.4/4 36
นางสาวเสาร์วิกา    พรหมจันทร์ การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ม.6/6 42
นางสาวจันติมา    รัตนพันธ์ แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช ม.5/4 22
นางสาวอัญชลีกร    รัตนพันธ์ แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช ม.6/5 32
เด็กหญิงจงรัก    ช่วยเกื้อ เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ ม.1/2 42
เด็กหญิงนิชนันท์    มุสิกะ เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ม.1/1 19
นางสาวนัฐธิดา    นุราช เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฏ์ธานี ม.5/3 33
นายรมย์รวินท์    ผลบุญ เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี ม.4/7 38
เด็กชายณพงค์    ทองศรีจันทร์ คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช ม.1/4 11
เด็กหญิงสุภาวดี    ซื่อตรง คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ ม.2/4 42
นางสาวสิรินยา    ซื่อตรง คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ ม.3/3 37
นายธันวา    เหล่าอนันต์ชัย คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ม.5/3 11
เด็กหญิงจิดาภา    แพรศรีทอง คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร ม.3/8 16
เด็กชายรหัสสวรรษ    เอ่งฉ้วน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ม.2/2 33
นางสาววริษา    เอ่งฉ้วน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ม.4/6 26
นางสาวสุนิษา    ปิ่นสุวรรณ คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ม.4/7 8
เด็กชายภัทรพล    ปิ่นสุวรรณ คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ม.2/2 29
เด็กหญิงปณาลี    ปานเพชร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร ม.2/7 30
นางสาวเกตศรา    รอดสุข โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง ม.3/5 9
เด็กชายสุริยพงษ์    แพงสอน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ ม.1/6 35
เด็กหญิงปัณฑารีย์    สืบกระพันธ์ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.2/1 15
เด็กหญิงนิชดา    ด่านวิทยากุล ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช ม.3/6 31
นายชาคริส    ศุภจิตต์ เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง ม.5/7 30
เด็กหญิงปิยธิดา    วงษ์แสวง ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ม.1/4 24
นายวรัญญู    แต่สกุล ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ม.4/2 28
เด็กชายณรัฐ    ญาณไพศาล ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.2/8 6
เด็กชายรวินท์    เจริญสุข ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.1/3 24
เด็กหญิงปัณฑิตา    นาวาลอย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.1/7 18
นางสาวชญานี    พันธ์ดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.5/3 40
นางสาวกมลณัฐ    ศรีวุ่น ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.5/5 27
นางสาวสุนงนิจ    ธโชติวัฒนากร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.6/7 24
นายพัฒนกร    หงอสกุล ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ม.6/3 30
เด็กหญิงอักษรวดี    เลขลักษณ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง ม.1/9 36
นางสาวศิริธร    สุทธิมาศ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา ม.6/4 24
เด็กชายฤทธิชัย    หล้าหวัง ท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช ม.1/3 27
นางสาวอาทิตยา    มีประสุข ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ม.5/10 5
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์    พุทธิพงษ์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ม.1/3 44
เด็กหญิงวิไลวรรณ    ไชยพลบาล ท่าประจะ ชะอวด ประจวบคีรีขันธื ม.1/3 32
นางสาวเกษร    ป้องขันธ์ ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ม.5/1 19
นายพรยุทธ์    อินพา ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ม.6/3 27
นางสาวศรีสุนันท์    ซื่อไพศาล ท่าไร่ เมือง นครศรีธรรมราช ม.3/2 36
เด็กชายอาชาคริต    ค้าคุ้ม ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา ม.2/10 9
นางสาวระพีพันธ์    ณ นคร ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี ม.6/7 39
เด็กชายเจริญ    พ่วงพินิจ นาคา สุขสำราญ ระนอง ม.3/9 17
นางสาวธัญญามาศ    ปารี นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง ม.5/4 28
นายสรรเพชร    นานอน นาท่ามใต้ เมือง ตรัง ม.6/6 38
เด็กหญิงสุชัญญา    สุขส่ง นาวง ห้วยยอด ตรัง ม.2/8 25
นายแดดาล    จอมประเสริฐ น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ ม.3/5 21
นางสาวพรพรรษา    อันบุรี เนินพระ เมืองระยอง ระยอง ม.6/3 5
เด็กชายวทัญญู    พรมศร โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี ม.1/3 28
นางสาวชลกร    ถมมา คลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ม.4/3 17
เด็กหญิงรัตนวดี    ศรีวารินทร์ ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช ม.1/5 30
เด็กชายศิรพัชร    ทีปะโยธิน บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ม.3/4 34
นางสาวชไมพร    เวชสุวรรณ์ บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ม.5/4 23
นางสาวศลิษา    บุญเหลือ บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี ม.3/3 35
นางสาวฐานิดา    จั่นเอียบ บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง ม.5/4 18
เด็กชายณัฐพล    จันทร์เภา บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี ม.2/5 35
นายธนันต์ชัย    ทองย้อย บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส ม.5/2 25
นางสาวกุลธิดา    โปจุ้ย บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช ม.4/6 30
นางสาวฐิติภรณ์    เพียงแสน บางนอน เมือง ระนอง ม.4/10 5
นางสาวณัฐวดี    ชูเชื้อ บางนอน เมืองระนอง ระนอง ม.4/4 32
เด็กหญิงสุมินตรา    จันทร์แก้ว บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ม.1/4 43
นางสาวเมวิกา    จันทร์แก้ว บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ม.4/6 43
เด็กหญิงพิณทิรา    หอมเพียร บางริ้น เมืองระนอง ระนอง ม.1/4 25
นายนนทกร    จันทร์ทองสุข บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ม.6/2 28
นางสาวกาญจนา    อินทะสร้อย บ้านจืด กิ่งอำเภอกู่แก้ว อุดรธานี ม.3/1 23
นางสาวโสรยา    โคกเคียน บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช ม.5/1 12
นางสาวภัณฑิรา    ปรีดาผล บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร ม.3/1 37
นางสาวอานิษา    ภูมิรักษ์ บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ม.5/3 41
เด็กหญิงอัจฉราพร    ภูผามะนัง บ้านแฮด กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น ม.3/1 31
นายเทอดทูล    หันจันทร์ บ้านแฮด กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น ม.3/4 33
เด็กหญิงวรรณกานต์    อุระเพ็ญ บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น ม.1/3 29
นางสาวน้ำทิพย์    ลุนชิตร บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ม.5/4 4
นางสาวพิชชาพร    บัวอินทร์ ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี ม.3/2 31
นายพงศ์พนัช    มหาโคบุตร ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร ม.5/1 30
นางสาวภาวินี    แซ่ตั้ง ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ม.3/1 33
เด็กหญิงอรณิช    ศรีทองนวล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ม.1/5 40
เด็กชายยศนนท์    พลมาศ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ม.1/5 42
เด็กหญิงดาราภา    ภวะโชติเดชา ปากลาง ปัว น่าน ม.2/6 35
นายศุภชาติ    หมาดสตูล ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต ม.4/1 1
เด็กชายประวิทย์    โบสเนท ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ม.1/7 17
เด็กชายเกียรติศักดิ์    สวัสดี พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี ม.3/1 35
นางสาวมุกดามาศ    สุขเพ็ชร พ่วงพรมศร เคียนซา สุราษฎร์ธานี ม.3/4 29
นายวัชรา    คำศรีสุข พ่วงพรมศร เคียนซา สุราษฎร์ธานี ม.3/5 5
นายชัยวัฒน์    ทิวะราษฎร์ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี ม.4/4 14
นายวัชระ    ยะฟู พูนผล เมือง ภูเก็ต ม.5/3 28
เด็กชายปรเมศฑ์    ฤทธาพรม มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ม.1/6 17
นางสาวสายธาร    ศรีเมืองช้าง แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ม.4/7 41
เด็กหญิงเกศรินทร์    ศรีวิชัย รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.1/2 43
เด็กชายปัณณวัฒน์    ทรงไว้ รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.2/8 13
เด็กชายอนรรฆพล    ใจหลัก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.2/9 34
นางสาวสุภาวดี    ทะวาย รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.5/5 23
เด็กหญิงนภิสา    ดลสัน ลำปำ เมือง พัทลุง ม.1/1 13
นางสาวสุธิดา    จันด้วง วังคีรี ห้วยยอด ตรัง ม.6/3 32
นายอาณัฐ    สมัครบ วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ม.3/4 22
นายอารักษ์    สมัครบ วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ม.3/6 7
เด็กหญิงวันวิสาข์    สุขเหลือง วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม ม.1/3 30
เด็กชายนวฤกษ์    เพ็งเรือง วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.1/1 15
เด็กหญิงสิริวิมล    ประยูรเจริญ วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.1/1 41
นายณัฐนนท์    ชาภูมี วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.4/4 43
นายธนพล    ธงสิบเจ็ด วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ม.5/7 35
เด็กชายศักดิ์ชัย    โจมบุญ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ม.1/3 33
เด็กชายภูริพัทธ์    ศรีอุบล ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต ม.3/2 23
เด็กหญิงภัทราพร    ยาสี สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ม.2/4 40
เด็กชายปุระชัย    แพวิเศษ สวนแตง ละแม ชุมพร ม.1/1 23
นางสาวอรุณวรรณ    ทองลิ้ม สาคู ถลาง ภูเก็ต ม.5/6 24
เด็กหญิงณิชาภัทร    กันทะเส็น สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ม.2/2 40
เด็กชายอนันทวุฒิ    รัตนพันธ์ แสนแก้ว นาบอน นครศรีธรรมราช ม.1/3 39
นายธัญญวัฒน์    ชาตำแย หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ม.6/8 10
เด็กชายคุณานนท์    ศรีวะสุทธิ์ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร ม.1/5 6
เด็กชายโยธา    ส่งศฤงคาร ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา ม.2/2 41
นางสาวนฤมล    พรมทอง ห้วยขำ บุณทริก อุบลราชธานี ม.3/3 33
นางสาวปวีณา    ทองประจุแก้ว หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ม.3/2 30
นางสาวณัฏฐณิชา    บุญคง หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ม.5/6 16
นายคฑาเทพ    เรือนภู่ อ่างทอง เมือง กำแพงเพชร ม.4/1 21
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.