Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (ตำบลบางม่วง) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กหญิงทิภาภรณ์    กายนิตย์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 7
เด็กหญิงนันทพร    ตั้นสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 18
เด็กหญิงปภาวดี    ตันสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 21
เด็กหญิงปภัสรา    นารอด บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 22
เด็กหญิงภัทรวดี    จาราสถิตย์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 27
เด็กหญิงจันทนา    โอภาส บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 4
เด็กหญิงณัฐญาณิสา    กาญจนกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 13
เด็กหญิงปราณปริยา    ปัตตลอด บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 14
เด็กชายวรินทร    จันทร์จวง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 25
เด็กชายสุรยุทธ    พัฒนศิริ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 35
เด็กชายอัษฎาวุฒิ    ปัถวี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 41
เด็กชายกฤตลภาส    ผองสนิท บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 1
เด็กหญิงณัฏฐชา    ลิ่มภัทรเจริญ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 6
เด็กหญิงณัฐณิชา    จาริภักดิ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 7
เด็กหญิงนารีรัตน์    จิงวน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 16
เด็กหญิงเพชรรัตน์    ผลาผล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 19
เด็กชายมนต์อนันต์    สิงห์ครอง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 22
เด็กหญิงศุภิสรา    พฤกษ์อุดม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 36
เด็กชายสุธี    สงค์คำจันทร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 37
เด็กชายจิระเดช    จิตณรงค์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 8
เด็กหญิงปาลิตา    จรุมเครือ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 23
เด็กหญิงภูริชญา    โสภารัตน์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 28
เด็กชายเอกพัฒน์    งามลำยอง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 42
เด็กหญิงชนิสรา    แสงจันทร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 8
เด็กชายโชติพัฒน์    ศรีเนียม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 9
เด็กหญิงมุฑิตา    ลิ่มเล็ก บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 27
เด็กหญิงสุรีย์พร    สิทธิโคตร บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 38
เด็กหญิงกวินธิดา    เนื้อนา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 3
เด็กหญิงจุรีรัตน์    มุณีพรห์ม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 7
เด็กหญิงณัฏฐา    ศรีรักษา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 9
เด็กหญิงกฤษณา    ชัยสงคราม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 2
เด็กหญิงกันต์พิชชา    สุเภากิจ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 3
เด็กหญิงเกศสินีย์    ใจสุข บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 7
เด็กชายธัญพิสิษฐ์    หันช่อ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 12
เด็กหญิงปภาวี    แซ่อุ่ย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 16
เด็กชายพิชญุตม์    ทองศรี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 20
เด็กหญิงอาทิตยา    เอี๋ยวสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 27
เด็กหญิงกรรณิการ์    โอทอง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 2
เด็กชายกรัณย์พล    หงษ์จันทร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 3
เด็กหญิงชนนิกานต์    กาญจนประทุม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 9
เด็กชายธนกร    มงคลเดชสวัสดิ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 18
เด็กชายปองพล    อัยราชธรารักษ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 24
เด็กหญิงปุญญิศา    มะเลโลหิต บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 25
เด็กชายรังสรรค์    ลิ่มพานิช บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 29
เด็กหญิงศศิธร    เจริญฤทธิ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 32
เด็กชายสันติ    ทองคำ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 35
เด็กหญิงชนินาถ    ปัตตลอด บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 6
เด็กหญิงนภัสสร    เจียมกิตติ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 15
เด็กหญิงมณฑิตา    บุญชมภู บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 24
เด็กหญิงวราดา    เกร็ททอน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 29
เด็กหญิงอรปรียา    นาวาล่อง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 35
เด็กชายจตุรพร    ก้อนสมบัติ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 7
เด็กหญิงภัคจิรา    โพธิ์น้อย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 17
เด็กหญิงสุดารัตน์    ณ ตะกั่วทุ่ง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 24
เด็กหญิงสุพัฒตรา    วัดตรง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 26
เด็กชายภรัณยู    สินทรัพย์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 12
เด็กหญิงมาธวีย์    ทัพชัย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 14
เด็กชายเริงชัย    ฤกษ์วิชัย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 17
เด็กหญิงเสาวภา    ภูริสิริกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 24
เด็กชายจิรานุวัฒน์    จ่าศรัย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 7
เด็กชายธนวันต์    เดชประดิษฐ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 9
เด็กหญิงธาริดา    หน่วยทองจีน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 12
เด็กหญิงนิธิญาภรณ์    แซ่ตั้ง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 14
เด็กชายกีรติ    ปิยะพันธ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 32
เด็กหญิงจิราภรณ์    คล่องแคล่ว บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 2
เด็กหญิงชนกนันท์    โล่ห์สกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 4
เด็กชายธีรนัย    ตันสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 9
เด็กหญิงนฤมล    หงส์ศิริ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 11
เด็กหญิงนวพร    แก้วบรรจง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 13
เด็กหญิงพิมพร    จงประสานเกียรติ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 22
เด็กชายนันท์นภัส    ปัทมยุตานนท์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 7
เด็กหญิงน้ำเพชร    เทือกตาหลอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 8
เด็กชายฤทธิพงศ์    สุขสร้อย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 16
เด็กหญิงภัทรวดี    จงไกรจักร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 21
เด็กหญิงรัชดา    เจษฎารมย์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 24
เด็กชายวรรณรเมธ    อุ่นสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 26
เด็กหญิงชญานิศ    หอมรื่น บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 3
เด็กหญิงณัฐวดี    สาลีวงษ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 8
เด็กหญิงปิยธิดา    ลิ่มสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 18
เด็กหญิงอาทิมา    โรจน์ดวง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 21
เด็กหญิงศุจินทรา    เกิดดี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 33
เด็กหญิงนิชนิภา    ศรีเนียม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 36
เด็กหญิงสุดารัตน์    ชาญด้วยกิจ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 40
เด็กหญิงปรียาภรณ์    เชาว์ปรีชา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 41
เด็กหญิงจิราพัชร    โฮ่สกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 5
เด็กหญิงธมนวรรณ    นนทอง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 6
เด็กชายศิลป์ศรุต    คงเหมาะ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 15
เด็กหญิงกัญญารัตน์    สินทอง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 21
เด็กหญิงรัชนีกร    จั่นสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 26
เด็กหญิงลัลณ์ลลิต    พงศาสกุลโชติ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 27
เด็กหญิงตันติมา    ลาภธนวัฒน์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 40
เด็กหญิงกฤษณา    ทองศรี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 1
เด็กชายศิลา    รำพิวิทยา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 24
เด็กหญิงปณิดา    กิ้มติ๋น บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 20
เด็กหญิงพรพรรณ    อินทรสวัสดิ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 21
นายกฤษณล    เล่าสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.2/10 1
เด็กชายนพรุจ    ตั้นเจริญ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 4
นายเอกลักษณ์    สำราญใจ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 9
นายจักษ์กฤษณ์    จงไกรจักร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 15
นายศิริวัฒน์    ไกรเภา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 20
เด็กหญิงกรรณิกา    ขวัญชุม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 11
นางสาวพิรดา    แซ่ลิ่ม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 14
นางสาวสโรชา    เสาวนา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 17
นายณัชเดชากร    อิ๋วสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 18
นายธนาธิป    คุ้มเดช บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 19
นายพงศกร    หันช่อ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 22
นายพิพัฒน์พงศ์    สุขสร้อย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 10
เด็กหญิงประไพวรรณ    สุริยเลิศ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 17
นางสาวกาญจนา    ช่อวงศ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 8
เด็กหญิงพนิดา    วรศักดิ์ประเสริฐ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 10
เด็กชายพีรภัทร    ธิมาภรณ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 19
เด็กหญิงชาลิสา    สินแบน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 24
นายเชษศักดิ์    ศรีชะเอม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 1
นายทศวร    ศรีวงศ์รัตน์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 2
นางสาวปุณฑริกา    เงางาม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 13
นางสาวรุ่งตะวัน    นาโนน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 16
นายอดิเทพ    เอี๋ยวสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 25
เด็กหญิงพัชรี    อินโท บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 33
เด็กชายคุณานนท์    ภาคภูมิ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 2
เด็กชายธัชพล    แซ่หลิ่ม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 4
นางสาวกิ่งกาญจน์    การขยัน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 8
นางสาวสุวิมล    จึ่งเจริญ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 18
นายธนกิจ    กิจเวช บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 21
เด็กหญิงพรรณพัชร    อุดมธรรมากุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 33
นายพูนศักดิ์    วิจิตรวัฒนา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 5
เด็กชายสิรวิชญ์    ดอกรัก บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 8
เด็กชายอัษฎา    มุกดาสุทธิกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 9
เด็กหญิงณิชาภัทร    แซ่อุ่ย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 11
เด็กชายวรากร    จูศิริพงษ์กุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 26
นางสาวพราวมณี    คำพันธ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 32
นางสาวภัทรกันย์    ขุนวัง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 35
เด็กหญิงวริษฐา    อุดมธรรมากุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 36
นางสาวอภิสรา    แซ่ภู่ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 40
นางสาวพลอยไพลิน    ทิพย์วงศ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 42
นางสาววิภารัตน์    วีระวัฒนกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 43
เด็กหญิงเกวลี    โฮ่สกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 4
เด็กหญิงชุวลิตา    ทิพย์สุธน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 6
นางสาวพนิตนันท์    ส่งศรี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 8
เด็กหญิงสุประวีณ์    ชูโชคโชติอนันต์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 12
นางสาวกตาชนา    ปรางค์โอภาศวงษ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 15
เด็กชายธนพล    ช่อวงศ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 2
เด็กหญิงเกียรติธิดา    ถิ่นถลาง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 21
นางสาวอัจฉรา    ณ นคร บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 33
นายณฐกร    เจียมกิตติ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 3
นางสาวเบญจรัตน์    ทองลิ้ม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 7
นายจิรวงศ์    โฮ่สกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 10
นายพิเชษฐ์    แก้วพลอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 9
นายเอกสิทธิ์    ทองศรีเกตุ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 11
นายกิตติศักดิ์    แสงศรีดำ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 30
นางสาวสุวิมล    ตันสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 5
นายภรศิษฐ์    ยุติศาสตร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 24
นางสาวดุสิตา    ลิ่มเล็ก บางม่วง ตะกั่วป่า   พังงา ม.4/4 33
นางสาวกรัชมล    รัตนญาติ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 44
นางสาววิราภรณ์    มณู บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 8
นางสาวสุดาวดี    นาพนัง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 13
นายนนท์ปวิธ    นารีวงศ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 24
นางสาวจุฬาลักษณ์    โสภารัตน์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 14
นายกิตติภพ    ธรรมลังกา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 18
นางสาวนิตยา    สาลีวงษ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 24
นางสาวศิริประภา    ทองสุข บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 40
นางสาวอารียา    อึ่งสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 18
นายฐิติพงศ์    กิจกล้า บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 19
นางสาวขนิษฐา    ปานสร บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 20
นายณัฐวัช    ศรีเทพ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 25
นางสาวกชกร    ปิเตอร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 29
นางสาวสุดารัตน์    ยมสวัสดิ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 2
นางสาวจินดาพร    เพชรวิสัย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 3
นางสาวจุฑาภรณ์    ศรีแสงปทุมพล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 8
นางสาวมัลลิกา    สุธาธรรม บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 13
นายชิษณุพงค์    ตันสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 17
นางสาวกัญญาพร    คล่องแคล่ว บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 21
นางสาวสุทธิมา    ยอดศรี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 11
นายธรรมทัศน์    ปรีชา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 13
นางสาวปทุมรัตน์    วงค์สิทธิ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 14
นางสาวจันทิมา    นาอินทร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 17
นางสาวพิมลวรรณ    หมื่นศรี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 36
นางสาวมณีจันทร์    ทองรอง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 6
นายธวัชชัย    ภัยวิมุติ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 14
นางสาวกุลณัฐ    สิงหนาท บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 13
นายคุณานนต์    กายกูล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 16
นางสาวนุชนันทน์    ศิรินรรัตน์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 18
นายชัชพล    เมฆดี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 23
นางสาวบุนฑริกา    ปัตตลอด บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 34
นายนัฐวัตร    พรหมคีรี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 5
นายปฏิพาน    สุวรรณประเสริฐ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 24
นางสาวกรองแก้ว    ว่องไว บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 2
นายเฉลิมเกียรติ    คุ้มเดช บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 8
นางสาวกัลยาณี    พิมพ์พรมมา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 13
นางสาวนฤมล    ภูริสิริกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 17
นางสาวกรองทอง    ว่องไว บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 24
นางสาวไอรีน    เจียงเกียรติชง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 28
นายวิชยุทธ์    สุทธิศิลป์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 30
นางสาวสิมิลัน    ศรีรัตน์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 34
นางสาวภัทนรินทร์    สุเภากิจ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 39
นายสหรัฐ    คล่องแคล่ว บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 4
นายสิรภพ    สันติเลขวงษ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 16
นางสาวศิริพิมพ์    เดือนแจ้ง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 2
นางสาวมณทิรา    ขวัญใจ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 16
นางสาวสุกฤตยา    ศรีอัมพร บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 19
นายเอกกมล    มากหลาย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 24
นายประยูร    กล้าทะเล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 1
นางสาวอุสรา    นารอด บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 7
นางสาวผกามาศ    ศุภโกวิทย์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 11
นางสาวนฤนันต์    สิงห์ครอง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 14
นายอธิวัฒน์    อุดมธรรมากุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 9
นางสาวหทัยชนก    เดือนแจ้ง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 12
นายประเสริฐ    ศรีปาน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 15
นายวีรภัทร    ไตรศรี บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 16
นางสาวนฤมล    ชัยสอาด บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 22
นางสาวพุทสรัตน์    ดาหรา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 1
นางสาวภัทราพร    ไฝ่การณ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 6
นายอำพล    มั่นคง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 9
นางสาวอรณา    ทองเล็ก บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 14
นายโกเมศ    ขวัญใจ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 18
นางสาวกิ่งกมล    ทิพย์พิมล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 20
นางสาวศิริวรรณ    ทิพย์พิมล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 25
นางสาวอุมาพร    ถาวรสังข์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 26
นายกฤษณะ    สินทอง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 2
นางสาววสุนันท์    ปิเตอร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 9
นางสาวจันทร์ฑิมา    ทองรักษ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 16
นางสาวณัฐธิดา    จั่นสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 29
นางสาวธัญวรัตน์    จาราสถิตย์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 30
นางสาวปุญญิสา    ขวัญมิ่ง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 6
นางสาวมุกดา    ทองศรีแก้ว บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 34
นายพลช    ภู่วิริยะกิจ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 41
นางสาวพรพรรษา    ลิมปกานนท์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 31
นายภาษา    ลิ่มดุลย์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 15
นายกฤษฎาพันธุ์    ณ ตะกั่วทุ่ง บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 26
นางสาวสิริกัญญา    รัตนบูรณ์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 31
นางสาวณัฏฐา    พัฒนไพโรจน์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 35
นายพิธิวัฒน์    ตันสกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 38
นายนพรัตน์    ธรรมทัตโต บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 5
นางสาวภาวิดา    พานิชกุล บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 14
นางสาววงศิยา    แก้วมุกดา บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 15
นางสาวศศิพิมพ์    ภิรมจิตร์ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 17
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.