Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (ตำบลบางนายสี) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กชายเจษฎา    ลือเกียรติไพศาล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 2
เด็กชายนัทธวีกานต์    ทองเจริญ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 17
เด็กหญิงมาธวี    เนตรบุตร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 29
เด็กชายวัชรพงศ์    แก้วประเสริฐ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 35
นายปัญญ์    ปุณณกิตติสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 1
เด็กชายไกรวิชญ์    มาศรังสฤษดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 3
เด็กหญิงโฉมสวรรค์    นาคขวัญ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 8
เด็กชายฐิติวิชญ์    อั๋งสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 9
เด็กชายณภัทร์    จริยะเลอพงษ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 10
เด็กหญิงปาริฉัตร    ศิริรัตน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 15
เด็กชายภาคินัย    พัชนะ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 19
เด็กชายภูริเดช    เทพนวล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 21
เด็กหญิงวรรณาพร    ยืนยง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 24
เด็กชายวัชรพล    เปรมสุข บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 26
เด็กชายณัฐพงศ์    กิ่งน้อย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 8
เด็กหญิงธัญญารัตน์    อั๋งสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 12
เด็กชายธีรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 14
เด็กชายอนันตกุล    กุลศิลป์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 38
เด็กหญิงชุติมา    สุสินทร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 10
เด็กชายนัครินทร์    ปลื้มภวงค์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 16
เด็กหญิงภัควรา    อินทรสวัสดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 27
เด็กหญิงภูริฌญา    ลิ่มติ้น บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 29
เด็กหญิงศรัณยา    พานทอง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 34
เด็กชายกษิดิศ    ต่างจิตร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 2
เด็กชายครรชิต    ศรียาภัย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 5
เด็กหญิงพลอยไพลิน    จันทวะโร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 20
เด็กหญิงวรัญญา    มงคลกิจ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 32
เด็กชายเจตนิพิฐ    แดงมณี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 8
เด็กชายธนชาติ    บุญรอด บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 11
เด็กชายธุวานนท์    สุวรรณรัตน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 13
เด็กชายพิเชฐพงศ์    บุญชู บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 24
เด็กชายภคนัย    รักษ์ทอง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 25
เด็กชายวาทิน    อุดมสวัสดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 29
เด็กหญิงศศิวิมล    พรหมคีรี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 31
เด็กหญิงอัญนิสา    แซ่จู บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 41
เด็กหญิงอารียา    ลูกเหล็ม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 42
เด็กชายอุกฤษฎ์    เพ็ชรนาม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 43
เด็กหญิงช่อผกา    ผองสนิท บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 9
เด็กหญิงฐาปานีย์    จิราวุฒิเมธารักษ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 10
เด็กหญิงนภสร    สันถวรักษ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 14
เด็กหญิงปัณฑิตา    ไสยรัตน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 19
เด็กชายลัทธสิทธิ์    เทียบพุฒ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 28
เด็กหญิงชนกานต์    พิริเกรง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 8
เด็กหญิงชนิสรา    กระเบื้องกลาง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 11
เด็กชายธีธัช    กล่อมเกล้า บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 20
เด็กหญิงปภัสสร    ชูชม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 22
เด็กชายปรุฬห์    แซ่เจ้า บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 23
เด็กหญิงสิริยาภรณ์    พลวัฒน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 36
เด็กหญิงขัตติยากร    ปลอดวงศ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 3
เด็กหญิงชนนิกานต์    สุทธิมากร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 5
เด็กหญิงฐาปณี    อินทราช บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 7
เด็กชายธีรภัทร    คงชู บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 13
เด็กหญิงบุญญาลักษ์    ตั้งหลัก บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 17
เด็กชายพากฤต    พิชญางกูร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 20
เด็กหญิงอชิรญาณ์    ยืนยง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 34
เด็กหญิงอารียา    สันโดด บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 4
เด็กชายธวัชชัย    บัวเล็ก บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 9
เด็กหญิงศิริวรรณ    ช่วยครุฑ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 10
เด็กชายภูวดล    ไพบูลย์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 2
เด็กชายขจรศักดิ์    เถียรวิชิต บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 6
เด็กชายศุภกฤต    จั่นเที่ยง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 23
เด็กชายจักรนรินทร์    เผือกยาน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 31
เด็กหญิงบุษบา    หอมหวล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 37
เด็กหญิงชวัลรัตน์    รักบ้านเพิง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 4
เด็กชายณัฐกร    ทองเกลี้ยง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 5
เด็กชายศรัณยู    ใจกระจ่าง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 20
เด็กชายสหรัฐ    ประธาน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 21
เด็กชายไพรัตน์    คงเมือง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 28
เด็กหญิงวรัญญา    ปนแก้ว บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 30
เด็กชายสืบพงศ์    พัดตัน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 35
เด็กหญิงสุดารัตน์    หาเพชร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 37
เด็กชายปฏิพัทธ์    พรมแก้ว บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 15
เด็กชายพิพัฒน์    แก้วงาม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 19
เด็กหญิงพิมลนาฏ    ชมชื่น บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 20
เด็กชายศรัญย์ภัทร    นาควิโรจน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 23
เด็กชายสุรศักดิ์    อ่อนเล็ก บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 26
เด็กหญิงกัลยา    ชาง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 41
เด็กชายชญานนท์    หัตถการ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 4
เด็กชายนฤพล    โกยทรัพย์สิน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 6
เด็กชายพัชรพล    จันทวะโร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 12
เด็กหญิงศศินีย์    สุรสิงห์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 17
เด็กหญิงสุภณิดา    มีศรีจันทร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 20
เด็กหญิงภันทิลา    ฉิมลี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 22
เด็กชายณัฐพล    พฤกษ์รังษี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 33
เด็กชายนววิช    บุญเกิด บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 23
เด็กหญิงพิกุลแก้ว    กี่ทอง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 29
เด็กหญิงบุญฑริกา    บุญบำรุง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 37
เด็กหญิงศรัณย์พร    นิลภู บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 3
เด็กหญิงอนุสสรา    คงนุ่ม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 8
เด็กหญิงณัฐชลภรณ์    ศักดิ์ดาบวรเลิศ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 29
เด็กหญิงพัทร์ธีรา    ตุดเกื้อ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 32
เด็กชายยศกร    วิชิต บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 20
เด็กชายวิชญะ    หนูชู บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 22
เด็กหญิงเอมวดี    นุ้ยสิน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 26
เด็กหญิงจิดาภา    เอี่ยวพิบูลย์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 7
เด็กชายชยากร    จึ่งสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 8
เด็กหญิงดุษฎี    เพ็ชรภักดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 12
เด็กชายธีรภัทร    พิกุลทองอำไพ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 15
เด็กชายพูธิวัฒน์    ลือเกียรติไพศาล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 25
เด็กหญิงภทรพรรณ    หงษ์ทวี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 26
เด็กหญิงร่มฟ้า    แก้วนวล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 27
เด็กชายศรีกัณฐ์    จันทรวัฒน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 32
เด็กชายศิวัช    โชคสุชาติ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 33
เด็กหญิงนริศรา    แซ่ลือ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/10 3
เด็กชายอรรถกร    แสงขาว บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/10 7
เด็กชายธีระ    อ่อนเล็ก บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.2/10 8
เด็กหญิงณิชาภัทร์    กลับกลั่น บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 10
นางสาวณัฐวดี    กุลศิลป์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 25
นายธีรภัทร์    เพชรดำ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 2
นายวรวิทย์    อ๋องสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 6
นางสาวชนิตา    พวงทอง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 12
เด็กหญิงฐานิดา    ธรรมบุตร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 28
เด็กหญิงศรีจิตรา    พลายสวัสดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 34
นางสาวสุชาดา    จันทร์ทะคาม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 35
นายเกียรติศักดิ์    แสงแก้ว บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 2
นายณัฐวุฒิ    ชุ่มชูจันทร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 5
เด็กชายศิวกร    ศุภะผ่องศรี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 29
นางสาวปะการัง    รอดพลอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 34
เด็กชายสุริยา    โสธรใต้ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 6
นายปรเมศวร์    โฮ่สกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 18
เด็กหญิงธารารัตน์    ทวิสัย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 26
เด็กหญิงนฤมล    ฤทธิศร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 27
นายภานุชิต    ขุยยกสุย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 4
นางสาววรารัต    โมจินดา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 37
นายชัยณรงค์    เพชรคีรี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 3
นางสาวจีรวรรณ    เผือกยาน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 9
เด็กหญิงธนพร    ธรรมบุตร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 12
นางสาวปนิดา    แตงเหมาะ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 13
เด็กหญิงฆนีรส    ถือแก้ว บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 26
นางสาวสุภาภรณ์    วิจิตร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 37
นายธนพงศ์    สุพรรณพงศ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 1
เด็กชายจิตรภณ    ถาวราภา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 2
นางสาวกนิษฐา    หนูช่วย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 10
นายชัชพงศ์    แซ่เอียบ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 22
นายสิริพันธุ์    จุติพล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 28
นางสาวธันย์ชนก    ชมจันทร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 30
เด็กหญิงประภาพร    พาพิทักษ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 31
นางสาวพิมพ์ลนัน    หนูช่วย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 34
นางสาวศศิภัทร    สำลี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 37
นายชยภพ    ลิ่มสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 41
นายณกานต์    ศรีอินทร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 1
เด็กชายปัณณธร    โลหกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 3
เด็กหญิงจุฑามณี    แซ่อ๋อง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 5
นางสาววริศรา    ศรีรักษ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 10
นางสาวทิวามาศ    จิรกิจจินดา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 9
นางสาววลัยภรณ์    ทองเจริญ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 12
เด็กหญิงสุธาวัลย์    วันหนุน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 14
เด็กหญิงหนึ่งธิดา    สุขเกษม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 15
นางสาวญานิศา    ตันตานนท์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 23
นางสาวสุดธิดา    บุญเกิด บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 30
นางสาวสุรภา    แสงรัตน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 31
นางสาวญาณิศา    บุญยืน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 11
นางสาวกนกพร    สุขภิมนตรี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 18
นายกษิติ์เดช    ลำจวน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 3
นายธนภัทร    ศรีวงสา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 16
นายภรันยู    ศิลา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 21
นายนันทฉัตร    ฉัตรมงคล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 25
นางสาวศุภรัตน์    ศรีสายคำ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 30
นางสาวกมลรัตน์    คำชนะ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 1
นายจารุเดช    อั๋งสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 3
นางสาวอรอุมา    แซ่ภู่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 12
นางสาวขวัญชนก    นาคขวัญ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 16
นางสาวธนาภรณ์    เกื้อสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 2
นางสาวจุฬาลักษณ์    เทพนวล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 15
นางสาวตรีทิพย์นิภา    แซ่หลี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 21
นางสาวชิดชนก    แทนสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 22
นางสาวพรทิพา    แซ่จู บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 26
นายเอกภพ    มัสมิง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 42
นายสุธิพงษ์    ฉายไสว บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 3
นางสาวสลิลทิพย์    สุวรรณมณี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 16
นายอัฐพร    เผือกยาน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 19
นางสาวเจนจิรา    แก้วกุดัง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 26
นางสาวสุนิสา    แสงวัฒน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 36
นางสาวธนภรณ์    สายใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 4
นางสาวชมพูนุช    คำหนูอินทร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 7
นายณัฐวัฒน์    พงษ์ธนาธิษณ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 12
นางสาวสุนิสา    อินทร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 16
นางสาวศศิธร    เกตุมุนินทร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 21
นางสาวณัฐธาดา    ต่างจิตร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 23
นางสาวเบญจมาภรณ์    แพงคำอ้วน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 6
นายภานุเดช    พรพงศ์วัฒนากุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 7
นางสาวอันนา    คงช่วย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 9
นางสาวกนกวัน    ปลอดจินดา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 14
นางสาวบุษยา    พวงเกษ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 17
นางสาวนัทธมน    น้อมน้าว บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 21
นางสาวณิชกุล    วิริยะนรอนันต์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 22
นางสาววิภาวี    ลิ่มสงวน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 24
นายนนทวัฒน์    เดือนจำรูญ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 27
นางสาวธรรมพร    สุขสวัสดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 28
นางสาวศุทธิณี    ปานสังข์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 31
นางสาวภูริชญา    ไพสิฐการ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 6
นายธนกฤต    แก้วคง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 10
นางสาวสุภาวิณี    กล่อมเกล้า บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 15
นายดรัณ    ศรีฟ้า บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 18
นางสาวกรกช    ตรีบำรุง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 20
นางสาวธันย์ชนก    จำกำจร บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 24
นายธนพล    ไชยมา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.4/10 3
นายนครินทร์    หมอยา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 3
นางสาวกมลพร    รอดสุวรรณ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 9
นายวัชรวีร์    คงเทศ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 24
นางสาวรุ่งอรุณ    เพ็งคุ่ย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 38
นางสาวกาญติมา    ปัญญาทิพย์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 40
นางสาวศิรพร    จินิราช บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 41
นายพุฒิเมธ    แจ้งภพ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 4
นายทิวากร    แย้มยิ่ง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 5
นายศุภณัฐ    หลีเอี๋ยน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 10
นายณรงค์กร    ลิ่มสมบูรณ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 13
นางสาววรัญญา    ขุนทอง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 19
นายสหรัฐ    ตั้นสวัสดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 22
นายวสุพล    โกยดุลย์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 23
นายศักรินทร์    จั่นเที่ยง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 6
นายคุณาธิป    สิทธิทัต บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 8
นางสาวพรกนก    พัดตัน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 14
นายธนธรณ์    สมทรัพย์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 17
นางสาววริษา    ครองยุติ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 14
นางสาวจิดาภา    หมาดดำ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 19
นางสาวกนกรัตน์    รักชาติ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 20
นางสาวศุภัทรชา    บุญช่วย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 6
นายณัฐกิตต์    ไพรพฤกษลักษณ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 12
นางสาวณัฐสิมา    ทองเกลี้ยง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 2
นางสาวจารุวรรณ    ตันสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 4
นางสาวทิพวรรณ    ค้าผลดี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 7
นางสาวมณีรัตน์    แก้วเกิด บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 8
นางสาวชญานิศ    สิทธิทัต บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 11
นางสาวณัชชา    พฤทธิ์ดำรง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 37
นางสาวพีรพร    โสภารัตน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 5
นายพงศ์พสิษฐ์    ภู่ทอง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 9
นางสาวลภัส    ลัพธะลักษ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 14
นางสาวชัชนิดา    ประทุม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 18
นางสาวธวัลรัตน์    แสงรัตน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 19
นางสาวรตา    คำโสภา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 20
นางสาวเฉลิมขวัญ    เพ็ชรภักดิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 24
นางสาวสิรินดา    หอมทอง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 28
นายธนากร    พุ่มเกื้อ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 31
นายปวีณ์    สูงสง่า บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 2
นายมาฆะ    พัฒนพิชัย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 3
นางสาวณัชชา    ไชยแป้น บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 5
นางสาวปวีณ์นุช    หมั่นธโนปจัย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 6
นายชาญชัย    บุญเรือง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 8
นายวิธวินท์    ตุดเกื้อ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 10
นายอินท์ถนอม    ชาติไทย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 11
นางสาวนันท์นภัส    เทพหัสดิน ณ อยุธยา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 13
นางสาวบุญฑริกา    กุลศิลป์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 14
นางสาวจารุวรรณ    ศรีหนู บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 17
นางสาวณัฐนรี    จิ๋วสกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 18
นางสาวสุชาดา    วงศ์โลหะ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 19
นางสาวอารียา    นิลสวิท บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 20
นายณัฐวัตร    ไชยมา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.5/10 3
นางสาวมัลลิกา    พรหมสุวรรณ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 4
นางสาวปริญญาพร    รองเมือง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 15
นายหิรัญรัชต์    ช่วยเมือง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 23
นางสาวปรีดารัตน์    ศรีมันตะ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 10
นางสาวสุราพร    บุญฤทธิ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 12
นายชนาวีร์    เทพแสง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 17
นายมนตรี    กิ่งแก้ว บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 20
นายโสภณ    จันทร์กระจ่าง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 1
นายนฤเบศร    เจริญสุข บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 2
นางสาวสิริวรรณ    สุสินทร์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 2
นางสาวพรกนก    สืบสอาด บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 10
นางสาวมนิสา    สาริพัฒน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 13
นายธนวรรฒ    จันทโชติ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 3
นางสาววราภรณ์    เร็วเรียบ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 8
นางสาวศิขริน    อินอำรุง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 10
นางสาวเสาวลักษณ์    ศิริกุล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 15
นางสาวสุดารัตน์    เผือกยาน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 27
นางสาวจุฑามาศ    จอมพิพรรธน์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 28
นายธนวิชญ์    ชูเหล็ก บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 4
นางสาวสุวนันท์    วรรณะ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 9
นายเฉลิมศักดิ์    ใจหลัก บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 23
นายณัฐธีทร    จิตประพันธ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 26
นายณวรรธน์    ยืนยง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 36
นายพลพจน์    ตัณฑลีละชาติ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 6
นางสาวจันทัสมา    จันทิมา บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 14
นางสาววนิชา    สุพรรณพงศ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 22
นางสาวณภัทร    พัฒนพิชัย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 25
นางสาวนภจร    บุญยัง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 28
นางสาวจิดาภา    คงนุกูล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 34
นางสาวจุฑาภรณ์    พูลสง บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 2
นายพัชรพล    โกยทรัพย์สิน บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 14
นางสาวศิรินภรณ์    พันธุ์ศรี บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 25
นายนัทธชาติ    สุขท่ากอ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 27
นางสาวปิยนาถ    คงพันธ์ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 30
นายนิธิศักดิ์    วรสิทธิชัย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 6
นางสาวพรรษพร    มานะจงประเสริฐ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 8
นายฟองเงิน    บรรลุสุข บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 11
นางสาวเวทิดา    กสิบาล บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 16
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.