Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (ตำบลคึกคัก) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กชายธนาคาร    สมใจ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 9
เด็กชายธีรภัทร    ตันเก็ง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 12
เด็กหญิงไปรยาณัฐ    แสงสาย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 24
เด็กชายสาธิต    ตักกอ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 39
เด็กหญิงสุนิสา    คิดดี คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 42
เด็กชายสุริยะ    นะทะเล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 43
เด็กหญิงผกายวรรณ    ใจหลัก คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 17
เด็กชายรัชชานนท์    หลีเจี้ย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 23
เด็กชายสุเมธ    ยังอยู่ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 33
เด็กชายนนทชัย    หลีเจี้ย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 15
เด็กหญิงศิริพร    สารบาล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 34
เด็กหญิงอารียา    สมุทวารี คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 43
เด็กหญิงกรรณิการ์    หลีเจี้ย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 4
เด็กชายณัฐภัทร    บุพผาวาสน์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 12
เด็กหญิงปภาวดี    แสงสว่าง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 21
เด็กชายสิทธิพร    ปากเกล็ด คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 36
เด็กชายอาทิตย์    อุนทโชติ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 41
เด็กชายภพรัตน์    แสงแก้ว คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 22
เด็กชายภาคิไนย    สุวรรณวิฑิต คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 24
เด็กชายยุทธกาล    ชาตำแย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 28
เด็กชายศิวัช    กิมะวณิชย์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 35
เด็กชายสิทธิชัย    ปากเกล็ด คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 36
เด็กชายสิทธินนท์    พิทยาโรจนกุล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 37
เด็กหญิงอรดา    พวงมเรศ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 41
เด็กหญิงกฤษณา    หุ้นกิ้ม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 2
เด็กชายธัญเทพ    ศรีจันทร์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 12
เด็กชายศิวกร    กิมะวณิชย์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 33
เด็กหญิงกนกลักษณ์    พิกุลทอง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 1
เด็กหญิงณัฐพีรา    นพฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 11
เด็กหญิงนันทนัช    นามทอง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 22
เด็กชายศิริวัฒ    ก่อสุวรรณ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 25
เด็กหญิงชนิตา    ขวัญนาค คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 10
เด็กหญิงศศิธร    เตี่ยวสกุล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 33
เด็กหญิงมณีรัตน์    หนูเหมือน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 25
เด็กหญิงรัตนาวลี    เกตุบุรมย์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 27
เด็กชายวัชรพงศ์    นพฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 30
เด็กหญิงพิมพ์กานต์    ตันตินิพนธ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 16
เด็กหญิงภัทรนันท์    แซ่ลิ่ม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 18
เด็กหญิงมริสรา    หล่อนกลาง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 20
เด็กหญิงศศิวรัศมิ์    พรพิศมัย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 22
เด็กชายอรรถพร    ธรรมดา คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 27
เด็กชายนันทิพัฒน์    นพฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 35
เด็กหญิงจารุวรรณ    แสงอรุณ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 3
เด็กชายธรรมนูญ    สัตยาวุธ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 6
เด็กหญิงมัชฌิมา    เฉลียวศิริวงษ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 13
เด็กชายรัตนไกร    กลั่นสุรินทร์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 15
เด็กหญิงรุ่งฤดี    จินดาพล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 16
เด็กชายสิทธิพล    ตั้นทอง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 22
เด็กหญิงพิชญา    ทองเหลือง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 27
เด็กหญิงกมลรัตน์    พรมแก้ว คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 4
เด็กหญิงปภัสษร    ยุคุนธราภิรักษ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 17
เด็กชายพงศธร    ธรรมปัญญา คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 18
เด็กหญิงณัฐณิชา    เชื่อมทอง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 34
เด็กชายชูชาติ    นวลจันทร์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 6
เด็กหญิงนลพรรณ    นพฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 12
เด็กหญิงอักษรา    ชนะการ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 32
เด็กชายอาทิตย์    นวลสมศรี คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 37
เด็กหญิงสุปันญา    ปรีชา คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 18
เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วดี คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 20
เด็กหญิงพิชชาภา    สงวนนาม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 30
เด็กชายปรเมษฐ์    อนุพงศ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 38
เด็กหญิงพรชนัน    หันหวล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 42
เด็กหญิงอรษา    จู่บำรุง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 4
เด็กชายฐาปกรณ์    เลพล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 4
เด็กชายณัฐดนัย    เกิดลาภ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 7
เด็กหญิงกัญญณัช    โล่สกุล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 4
เด็กชายคณิติน    ลิ่มอุสันโน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 6
เด็กชายพีรวัส    พิกุลทอง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 24
เด็กหญิงวิไลลักษณ์    แซ่ลิ่ม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 31
นายวงศกร    สุกันทา คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.2/10 2
นายพุฒิพงศ์    แหวนหล่อ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 4
นายยุทธนา    เพชรรัตน์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 5
นายอภิวัช    รักษาพราหมณ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 10
เด็กชายรัฐศักดิ์    จันทร์หอม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 24
นายนิสสรณ์    เชิงชาญ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 1
เด็กชายธนพล    ศรีกรด คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 6
เด็กชายนฤดม    นพฤทธิ์ คึกคีก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 8
นายพงศ์ศิริ    เกตุสอาด คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 9
เด็กหญิงณิชกุล    พึ่งแต่ตัว คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 16
เด็กชายนพวิชญ์    ธรรมสวัสดิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 26
นายอภิชัย    ทองหลิ่ม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 30
เด็กหญิงยลธิดา    ยลธรรม์ธรรม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 11
นายเรวัต    แสนพล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 20
เด็กหญิงศรีวิรินทร์    ศรีน้อย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 31
นายปิยะศักดิ์    สงณรินทร์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 3
นายอาทิตย์    สมใจ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 6
นางสาวพัชรีพร    พรหมแก้ว คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 14
นางสาวพิมพ์ชนก    ณ ระนอง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 15
นางสาววรลักษณ์    นพฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 17
นางสาวสมฤดี    แสงแก้ว คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 18
เด็กชายเจริญพร    นะทะเล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 20
เด็กชายธงชัย    ทองลิ่ม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 22
นางสาวจุฑามาส    โรจนชีวะ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 30
เด็กชายกันตพิชญ์    จงเกียรติขจร คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 1
เด็กชายสัตตบงกช    หมู่หมื่นศรี คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 24
เด็กหญิงจินต์จุฑา    จุฑามาตย์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 27
นายเวชพิสิฐ    คมกล้า คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 7
เด็กหญิงพิชามญชุ์    นพฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 14
เด็กชายธนธรณ์    แก้วบำรุง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 2
นางสาวนัทชยา    ชุบสงฆ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 7
นางสาวเมธิณี    ศรีสวัสดิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 20
นางสาวอรรัมภา    คมกล้า คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 23
นางสาวชนิกานต์    ศรีถัด คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 7
นางสาวมณฑกาญจน์    ราชพิทักษ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 10
นางสาวกัณทิชา    ลมหวล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 20
นางสาววิฑิตา    หมายแร่ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 6
นางสาวจารุวรรณ    ชูช่วย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 16
นางสาวกิติยาพร    สาแรก คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 19
นางสาวเดือนฉาย    ยลธรรม์ธรรม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 20
นางสาวนภาพร    นพฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 22
นายเตชินท์    สองพี่น้อง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 23
นางสาวพลอยไพลิน    ศรีโมรา คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 1
นายปถมชัย    พันลำ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 8
นางสาวรัตนา    เกริกฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 16
นายไตเติ้น    สิทธิตัน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 18
นางสาวบุษยาภรณ์    สงวนวงศ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 34
นางสาวพิชญานิน    ช่อสม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 5
นางสาวฐิตารีย์    อุดมอำนวย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 7
นายศุภกฤต    จันทร์เจริญ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 11
นางสาวอาทิมา    หวั่นไหว คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 15
นางสาวแพรเพชร    จันทรางกูล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 21
นางสาวสุภาวดี    นพฤทธิ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 22
นายวรกฤต    จิตอำนวย คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 34
นางสาวธัญลักษณ์    ทองเหลือง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 19
นางสาวปราธีดา    ล่องแร่ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 27
นางสาวณัฏฐนิช    สาแรก คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 35
นางสาวเดน่า เพ็ญศิริ    ทริคเก็ทท์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 11
นางสาววิภาดา    ธนวิบูลย์ทรัพย์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 30
นางสาวสิตานัน    ลิ่มอุสันโน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 14
นายศุภณัฐ    สำลี คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 19
นางสาวสุพรรษา    ลือวราพงษ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 25
นางสาวสกาวเดือน    อุสรินทร์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 37
นายพชร    นาคชรินทร์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 12
นายกิตติพศ    เนียมรินทร์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 19
นางสาวศิโรรัตน์    ริมอ่อน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 24
นางสาวกรรณิกา    ยอดขวัญ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 31
นางสาวกวินทิพย์    ก่อสกุล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 7
นางสาวมะลิวัลย์    สาแรก คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 8
นายภูธเนศ    จันทวโร คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 9
นางสาวหทัยรัตน์    สุทธหลวง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 31
นายปริญญา    คมกล้า คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 9
นางสาวเบญจวรรณ    มาอยู่ดี คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 11
นางสาวธัญสุดา    แสวงสิน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 14
นายปฐมพงศ์    หลงเดียว คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 20
นางสาวพัชรีภรณ์    สงวนวงศ์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 1
นายนวธร    ไชยรัตน์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 11
นางสาวพิชชาภรณ์    รักบำรุง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 26
นางสาวเพ็ญนภา    แสงอรุณ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 10
นายเด็ดดวง    นพฤทธิ์ คึดคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 20
นางสาวธิดารัตน์    โกสุวรรณ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 27
นางสาวฐิติวรดา    โลหะ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 17
นายโอฬาร    ทองเหลือง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 23
นางสาวพรทิพย์    ศรีธิเป็ง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 12
นางสาวหนึ่งฤทัย    มุ่ยสมั่น คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 25
นางสาววรลักษณ์    จุลเทพ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 31
นางสาวชุติกาญจน์    แท่นทอง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 18
นางสาวสุภลักษณ์    ตาแก้ว คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 25
นายรชานนท์    จิตต์พูลกุศล คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 37
นางสาวบุญญารักษ์    อ้วนอินทร์ คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 40
นางสาวเสาวลักษณ์    แช่ม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 12
นางสาวณัฐชยา    ทองชุม คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 3
นางสาวปัญญาภร    ตั่นเก่ง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 11
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.