Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (อำเภอกะปง) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กหญิงจิณณพัต    วงษ์สีดา กะปง กะปง พังงา ม.1/2 5
เด็กชายกิตติพิชญ์    นพฤทธิ์ กะปง กะปง พังงา ม.1/6 4
นายวิรุณ    ผกาพรหม กะปง กะปง พังงา ม.3/2 7
นายนพดล    ชูสังข์ กะปง กะปง พังงา ม.4/5 17
เด็กชายพงศ์ภัค    บุญนาม กะปง กะปง พังงา ม.1/1 25
เด็กหญิงจุฑาภา    เจริญพร กะปง กะปง พังงา ม.1/2 7
เด็กหญิงเก็จมณี    จานน้อย กะปง กะปง พังงา ม.1/6 6
เด็กชายพงศ์พล    บุญนาม กะปง กะปง พังงา ม.1/6 21
เด็กหญิงภัณฑิรา    สุวรรณธนู กะปง กะปง พังงา ม.1/6 26
เด็กหญิงประภากร    แสงสว่าง กะปง กะปง พังงา ม.2/3 37
เด็กหญิงเยาวลักษณ์    คงสอน กะปง กะปง พังงา ม.2/5 23
เด็กชายอัครพล    ระถะการ กะปง กะปง พังงา ม.2/5 34
เด็กหญิงพัสตราภรณ์    คงนาค กะปง กะปง พังงา ม.2/7 33
นางสาวสมฤดี    รัตนา กะปง กะปง พังงา ม.3/9 13
นางสาวประภัสสร    แสงสว่าง กะปง กะปง พังงา ม.4/6 31
นายวรวัฒน์    กาญจนานนท์ กะปง กะปง พังงา ม.5/1 4
นางสาวสโรชา    โกยดุลย์ กะปง กะปง พังงา ม.5/2 1
นางสาวเกสริน    ศรีรอดภัย กะปง กะปง พังงา ม.5/2 21
นางสาวมนพร    บุญนาม กะปง กะปง พังงา ม.5/5 15
นายชัยพงศ์    ราชัย กะปง กะปง พังงา ม.5/6 9
นางสาวศุภนิต    กาละสังข์ กะปง กะปง พังงา ม.5/6 17
นายกฤตภัค    วงศรัตนาวุธ กะปง กะปง พังงา ม.5/6 20
นางสาวชุติกาญจน์    ศิริบุญยัง กะปง กะปง พังงา ม.5/7 4
นางสาวหทัยชนก    แสงแก้ว กะปง กะปง พังงา ม.5/7 6
นายธนวัฒน์    บัวเกิด กะปง กะปง พังงา ม.6/6 3
เด็กหญิงสุภาวดี    ลิ่มปิสุทธิ์ ท่านา กะปง พังงา ม.1/2 32
เด็กหญิงณัฐภรณ์    นิรกุล ท่านา กะปง พังงา ม.1/3 9
เด็กหญิงกานต์พิชชา    อินนาวา ท่านา กะปง พังงา ม.1/5 3
เด็กชายบุญฤทธิ์    ทองฤทธิ์ ท่านา กะปง พังงา ม.1/5 16
เด็กหญิงหฤทัย    มณีกิจ ท่านา กะปง พังงา ม.1/5 39
เด็กหญิงพัณณิตา    เพ็ชรนิล ท่านา กะปง พังงา ม.1/6 23
เด็กหญิงสิริภา    จำรูญกิจ ท่านา กะปง พังงา ม.1/6 34
เด็กหญิงนภาพร    ใจหลัก ท่านา กะปง พังงา ม.1/7 15
เด็กหญิงกมลวรรณ    อินทรชิต ท่านา กะปง พังงา ม.1/9 1
เด็กชายธนกฤต    คงศรีสมบัติ ท่านา กะปง พังงา ม.2/1 34
เด็กหญิงนิศากร    ลมลาสี ท่านา กะปง พังงา ม.2/2 7
เด็กหญิงวทันยา    สกุลสอน ท่านา กะปง พังงา ม.2/3 22
เด็กหญิงนฤมล    ทองฤทธิ์ ท่านา กะปง พังงา ม.2/6 11
เด็กหญิงอุมาภรณ์    จุลแก้ว ท่านา กะปง พังงา ม.2/6 43
เด็กชายภัทรพงษ์    ใจดี ท่านา กะปง พังงา ม.2/7 14
เด็กชายรณภูมิ    บุญแก้ว ท่านา กะปง พังงา ม.2/7 36
เด็กชายพัชรดนัย    ศรีทอง ท่านา กะปง พังงา ม.2/9 23
นางสาวฐิติมา    สุกใส ท่านา กะปง พังงา ม.3/1 24
นางสาวกรรณิการ์    สุขสมบูรณ์ ท่านา กะปง พังงา ม.3/2 27
นายสมรักษ์    จาริภักดิ์ ท่านา กะปง พังงา ม.4/2 18
นายธีระศักดิ์    บุญแสวง ท่านา กะปง พังงา ม.4/3 25
นายจิราธิวัฒน์    สืบสอาด ท่านา กะปง พังงา ม.4/4 3
นายพงศกร    สืบสอาด ท่านา กะปง พังงา ม.4/4 10
นายจาปกรณ์    พลฤทธิ์ ท่านา กะปง พังงา ม.4/4 25
นายณัฐพล    อักษรเงิน ท่านา กะปง พังงา ม.4/4 31
นายภูมินทร์    จีวะรัตน์ ท่านา กะปง พังงา ม.4/4 37
นางสาวพิมพิไล    พัฒน์แก้ว ท่านา กะปง พังงา ม.4/5 4
นางสาวจิราภรณ์    สมานพงษ์ ท่านา กะปง พังงา ม.4/5 6
นายชาคริต    อาจเอี่ยม ท่านา กะปง พังงา ม.4/5 23
นางสาวธารารัตน์    ชัยชนะ ท่านา กะปง พังงา ม.5/1 34
นางสาวปทิตตา    ตันสกุล ท่านา กะปง พังงา ม.5/2 16
นายอรรนพ    คงศรีสมบัติ ท่านา กะปง พังงา ม.5/3 30
นายธนกฤต    สวนดี ท่านา กะปง พังงา ม.5/6 28
นายนพดล    แซ่ลิ่ม ท่านา กะปง พังงา ม.5/6 29
นายธีรภัทร์    แก้วพยศ ท่านา กะปง พังงา ม.5/7 17
นายคมชาญ    ย่านทรัพย์ ท่านา กะปง พังงา ม.5/7 29
นางสาวโชติกา    สกุลสอน ท่านา กะปง พังงา ม.5/7 36
นายพิทวัส    ลิ่มจู้หมึง ท่านา กะปง พังงา ม.6/1 11
นายกิตติ    ศรีรัตน์ ท่านา กะปง พังงา ม.6/5 6
นางสาวปิยธิดา    ฉิมพลี ท่านา กะปง พังงา ม.6/5 36
นางสาวธวัลหทัย    กองแก้ว ท่านา กะปง พังงา ม.6/6 11
นางสาวรัชนีกร    กองแก้ว ท่านา กะปง พังงา ม.6/8 20
นางสาวกัญจนา    บุญทรงธรรม ท่านา กะปง พังงา ม.6/8 22
นายจักรภัทร    เนตรวัน ท่านา กะปง พังงา ม.6/8 32
นางสาววราภรณ์    วิจิตร ท่านา กะปง พังงา ม.6/8 39
เด็กหญิงมลธิชา    ห้าวหาญ รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/1 28
เด็กหญิงณัฏฐริณีย์    ทองสุข รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/2 12
เด็กหญิงกฤติยา    แก้วนิมิตร รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/3 2
เด็กหญิงกรพินธุ์    จุลพันธ์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/4 3
เด็กหญิงเมธาวดี    เรืองรอง รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/4 31
เด็กหญิงเกษริน    คิดดี รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/5 4
เด็กชายศราวุธ    เอียดไทย รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/5 33
เด็กชายประธานพร    ทองจันทร์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/6 18
เด็กหญิงอรอนงค์    มนชะติน รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/6 39
เด็กหญิงกนกวรรณ    เสมรอด รมณีย์ กะปง พังงา ม.1/8 1
เด็กชายณัฐพงศ์    ตรีอุทก รมณีย์ กะปง พังงา ม.2/1 11
เด็กชายเอกปวีร์    ศรีสุนนท์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.2/1 30
เด็กหญิงจันทร์จิรา    เอื้อสุนทร รมณีย์ กะปง พังงา ม.2/2 2
เด็กหญิงพณิสชยา    จำปางาม รมณีย์ กะปง พังงา ม.2/3 38
เด็กชายนพวัฒน์    อินท่าทอง รมณีย์ กะปง พังงา ม.2/4 10
เด็กชายวิษณุ    แข็งขัน รมณีย์ กะปง พังงา ม.2/5 27
เด็กหญิงอัมภวัลย์    ดำหาแก้ว รมณีย์ กะปง พังงา ม.2/6 5
เด็กหญิงเมธาวดี    ทองเกิด รมณีย์ กะปง พังงา ม.2/6 31
นางสาวรัตนาภรณ์    ไชยสงคราม รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/1 12
นางสาวกรองทอง    ชูแก้ว รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/1 22
นางสาวดารารัตน์    แซ่ตั้น รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/2 13
นายนันทวัฒน์    คิดดี รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/2 21
นางสาวปาริมา    อ้างหยิ่ม รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/5 41
นางสาวปัทมาวดี    ชุมเพ็ง รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/6 14
นางสาวทัชดาว    นุ่นรักษา รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/6 30
นางสาวประภัสสร    วิเชียรสกุล รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/6 32
นายอุกฤษฏ์    โหทอง รมณีย์ กะปง พังงา ม.3/9 4
นายอภิวัฒน์    พลับทอง รมณีย์ กะปง พังงา ม.4/1 17
นางสาวหยาดพิรุณ    อ่อนรัตน์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.4/2 2
นางสาวศิริลักษณ์    โม้แก้ว รมณีย์ กะปง พังงา ม.4/2 14
นายพัทธพล    ภูครองนา รมณีย์ กะปง พังงา ม.4/2 22
นายกฤษดา    แก้วกระจ่าง รมณีย์ กะปง พังงา ม.4/4 13
นางสาวประภัสสร    มณีจิตต์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.4/5 30
นายณัฐวุฒิ    สัญญาสุวรรณ รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/1 2
นายพลพงศ์    องอาจ รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/1 8
นางสาวพรพิมล    พัฒชนะอินทร์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/1 16
นางสาวจุฑามาศ    นวลประจักร์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/1 23
นางสาวชมัยพร    กุลน้อย รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/1 26
นายกิตติศักดิ์    โสภารัตน์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/2 9
นางสาวโสภิดา    จันทร์แก้ว รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/2 17
นางสาวกฤติกา    ศรีวิสุทธิ์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/2 18
นางสาวบุษกร    จันทรเทพ รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/3 22
นายพิจักษณ์    สุระกา รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/4 25
นางสาวพรนภัส    ทองสุข รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/5 7
นางสาวปวีณา    ศรีรักษา รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/6 6
นางสาวรุ่งนภา    โสมจันทร์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/6 33
นางสาวชมพูนุช    ทองมาก รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/7 2
นางสาวชาลิสา    ชูปาน รมณีย์ กะปง พังงา ม.5/7 13
นางสาวอุมาภรณ์    แสวงผล รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/1 5
นายภานุพงศ์    พัฒชนะอินทร์ รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/3 13
นายจีรพงษ์    อินท่าทอง รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/3 25
นางสาวอนงค์นารถ    ไชยสงคราม รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/5 11
นางสาวปรียาดา    ช่วยนคร รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/5 21
นางสาวภัทรพร    มากแก้ว รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/5 22
นางสาวศิริรัตน์    ทองมาก รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/5 24
นางสาวชุติมา    ทองสุข รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/6 10
นางสาวเมธาวี    โหทอง รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/7 17
นายทศพร    เอียบสกุล รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/7 32
นางสาวสุภาวดี    ชุมเพ็ง รมณีย์ กะปง พังงา ม.6/8 5
เด็กชายจิตตกานต์    สีหาจักร เหมาะ กะปง พังงา ม.1/2 6
เด็กหญิงสุพาวดี    แซ่พู่ เหมาะ กะปง พังงา ม.1/2 31
เด็กชายอมรศักดิ์    สืบสิน เหมาะ กะปง พังงา ม.1/2 38
เด็กชายบัญชาธิราช    ใสสด เหมาะ กะปง พังงา ม.1/4 17
เด็กหญิงรติวรรณ    จิตร์อารีย์ เหมาะ กะปง พังงา ม.1/7 23
เด็กหญิงพนิดา    พงษ์เดช เหมาะ กะปง พังงา ม.1/8 26
เด็กหญิงกานต์ธิดา    ศรีบุรมย์ เหมาะ กะปง พังงา ม.1/9 2
เด็กหญิงสุริสา    ใจหลัก เหมาะ กะปง พังงา ม.2/2 23
เด็กชายธีระพงศ์    ดำแป้น เหมาะ กะปง พังงา ม.2/3 36
เด็กหญิงธันวาภรณ์    บุญเลี้ยง เหมาะ กะปง พังงา ม.2/4 8
เด็กหญิงกานต์ธิดา    ลิ่มถิ่น เหมาะ กะปง พังงา ม.2/7 22
เด็กชายณัฐไกร    เชื้อไทย เหมาะ กะปง พังงา ม.2/9 10
นางสาวกิรณา    แซ่พู่ เหมาะ กะปง พังงา ม.3/3 31
เด็กชายณัฐพงษ์    พูลเพิ่ม เหมาะ กะปง พังงา ม.3/4 1
เด็กหญิงภัทรวดี    ตั้นสกุล เหมาะ กะปง พังงา ม.3/6 34
นายณัฐวุฒิ    ปานเกิด เหมาะ กะปง พังงา ม.4/1 4
นายภานุพงศ์    ชูแก้ว เหมาะ กะปง พังงา ม.5/3 21
นางสาวนารีรัตน์    แซ่ตั้น เหมาะ กะปง พังงา ม.5/5 32
นางสาวสิริมา    รัตนา เหมาะ กะปง พังงา ม.5/5 33
นางสาวนวลอนงค์    ตรีวงค์ เหมาะ กะปง พังงา ม.5/6 36
นายศิริพงศ์    เอกมงคลพงศ์ เหมาะ กะปง พังงา ม.5/7 1
นางสาวมาลีรัตน์    นิลอินจันทร์ เหมาะ กะปง พังงา ม.5/7 27
นางสาวนัฌฑมล    นาควิเชียร เหมาะ กะปง พังงา ม.5/7 32
นางสาวกาญจนา    มาศพิทักษ์ เหมาะ กะปง พังงา ม.6/7 18
นางสาวอรทัย    ปราบหนุน เหมาะ กะปง พังงา ม.6/8 6
เด็กชายณัฐพล    แซ่เอียบ เหล กะปง พังงา ม.1/1 6
เด็กหญิงนลิณี    จันทร์ทอง เหล กะปง พังงา ม.1/1 14
เด็กหญิงวิลัยพร    ศรีเมือง เหล กะปง พังงา ม.1/1 36
เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยเศรษฐ เหล กะปง พังงา ม.1/4 13
เด็กชายรณชัย    ปุญโญ เหล กะปง พังงา ม.1/5 29
เด็กชายบารมี    กำลังดี เหล กะปง พังงา ม.1/9 16
นายธนาวุฒิ    ศรีสำรวจ เหล กะปง พังงา ม.2/1 1
เด็กหญิงจิราภัณฑ์    เลี้ยงเด็ก เหล กะปง พังงา ม.2/1 36
เด็กหญิงพรพิมล    พันธ์ขาว เหล กะปง พังงา ม.2/1 38
เด็กหญิงอรอุมา    แซ่เก๋า เหล กะปง พังงา ม.2/3 28
เด็กหญิงสุธิตา    ครองยุติ เหล กะปง พังงา ม.2/4 26
เด็กหญิงรพีพร    คำฤาชัย เหล กะปง พังงา ม.2/5 14
เด็กหญิงพชรพร    หลิมสถาพรกุล เหล กะปง พังงา ม.2/8 14
เด็กชายณัฐชนน    ภิรมย์ เหล กะปง พังงา ม.2/9 11
เด็กหญิงนริศรา    เพชรในหิน เหล กะปง พังงา ม.2/9 17
เด็กชายชานน    โสมนัส เหล กะปง พังงา ม.2/10 6
นางสาวรัชดาวรรณ    เวชวิเชียร เหล กะปง พังงา ม.3/1 11
นายศักรินทร์    นิลศิริ เหล กะปง พังงา ม.3/2 25
เด็กชายณัฐพงศ์    อินนาวา เหล กะปง พังงา ม.3/4 14
เด็กหญิงคีรภัทร    งามพริ้ม เหล กะปง พังงา ม.3/5 29
นางสาวฐิตินาถ    ก้ามก้าง เหล กะปง พังงา ม.3/6 29
นางสาวสายวารี    สีหรัญ เหล กะปง พังงา ม.3/7 19
นายทวีสินธุ์    อักษรเงิน เหล กะปง พังงา ม.4/1 9
นายภควัต    ณะสกุล เหล กะปง พังงา ม.4/3 7
นางสาวสวรส    จันทร์พิบูลย์ เหล กะปง พังงา ม.4/4 11
นางสาวกนกวรรณ    นิรกุล เหล กะปง พังงา ม.4/4 27
นางสาวอนุธิดา    กิ่งแก้ว เหล กะปง พังงา ม.4/4 41
นางสาวทัชชา    จัดจริง เหล กะปง พังงา ม.4/5 27
นางสาวเกสรา    พรมฤทธิ์ เหล กะปง พังงา ม.4/5 29
นางสาวพรพรรณ    แสงจันทร์ เหล กะปง พังงา ม.4/5 33
นางสาววัชราภรณ์    สุทธจิตร์ เหล กะปง พังงา ม.4/6 10
นางสาวภาวินี    ชิณโฮง เหล กะปง พังงา ม.4/6 15
นางสาวณิชกานต์    ฮู่ระกิจ เหล กะปง พังงา ม.4/7 2
นางสาวธาราศิณี    วรรณจิตร์ เหล กะปง พังงา ม.4/7 23
นายเอกนรินทร์    ยิ่งยง เหล กะปง พังงา ม.5/2 15
นายณัฐพล    เอี่ยวเหล็ง เหล กะปง พังงา ม.5/3 10
นายสรวิศ    จิตตพงศ์ เหล กะปง พังงา ม.5/3 29
นางสาวงามนิตย์    มีเกิด เหล กะปง พังงา ม.5/6 15
นายอัฐพล    อินทรภักดี เหล กะปง พังงา ม.5/7 12
นางสาวปารวัณ    ตั้นตั้ง เหล กะปง พังงา ม.5/7 33
นางสาวนิลินดา    โสภารัตน์ เหล กะปง พังงา ม.5/7 37
นายสุธัญ    จันทร์ทอง เหล กะปง พังงา ม.6/3 4
นางสาวพอฤดี    สุริยะ เหล กะปง พังงา ม.6/4 16
นางสาววรรณวิมล    แซ่ลิ่ม เหล กะปง พังงา ม.6/4 17
นางสาวณพาภร    อัตรักษ์ เหล กะปง พังงา ม.6/4 22
นางสาววรรณพร    ศรีเสวต เหล กะปง พังงา ม.6/5 7
นางสาวกุสุมา    นิรกุล เหล กะปง พังงา ม.6/5 33
นางสาวปิยนุช    แต่สกุล เหล กะปง พังงา ม.6/6 12
นางสาวศุภกาญจน์    สงแสง เหล กะปง พังงา ม.6/6 14
นางสาวเสาวลักษณ์    เพชรสุวรรณ เหล กะปง พังงา ม.6/6 24
นางสาวณัฏฐนิช    แจ่มฟุ้ง เหล กะปง พังงา ม.6/6 29
นางสาวรักชนก    แซ่เอียบ เหล กะปง พังงา ม.6/6 30
นางสาวปิยะฉัตร    พรหมช่วย เหล กะปง พังงา ม.6/7 1
นางสาวถาวรีย์    ไกรเมศวร์ เหล กะปง พังงา ม.6/7 15
นางสาวศุภกานต์    ลู่ตาม เหล กะปง พังงา ม.6/7 23
นายศุภกิจ    สังข์ทอง เหล กะปง พังงา ม.6/7 33
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.