Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (ตำบลเกาะคอเขา) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กชายธีรเดช    นามปัญญา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 11
เด็กหญิงลัคนา    ชอบผล เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 33
เด็กหญิงศิริยุพา    ถือแก้ว เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 37
เด็กหญิงรุ่งฤดี    โดยดี เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 28
นายนเรศร์    ชูราษฎร์ เกะาคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 5
เด็กชายนวพันธ์    บุญชู เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 3
นายภาณุพงค์    โดยดี เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 11
นางสาวกนกวรรณ    ถือแก้ว เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 26
เด็กชายธันวา    เจนการ เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 22
นางสาวชลดา    สมออร เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 28
นางสาวธนิสร    ไตรสินวัฒนกุล เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 18
นางสาวอารีวรรณ    ถือแก้ว เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 12
นางสาวกัญยวีย์    ใจประโชติ เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 5
นางสาวเสาวลักษณ์    โดยดี เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 12
นางสาวกัญญารัตน์    สนเมือง เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 28
นายปฐมรัตน์    เหมาะสว่าง เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 27
นางสาวผกามาศ    ขจรบุญผาสุข เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 22
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.