Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (ตำบลตำตัว) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กหญิงเฟื่องลดา    ครองยุติ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 26
เด็กชายกัมปนาท    พรผล ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 4
เด็กชายธาดา    มุ่งรวยกลาง ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 13
เด็กหญิงปทิตตา    แก้วใส ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 17
เด็กหญิงปนัดดา    พงษ์เดช ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 18
เด็กหญิงภัทรวดี    ภู่สกุล ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 20
เด็กหญิงบุษยพร    ทองรักษ์ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 17
เด็กหญิงวงศารัตน์    สกุลสอน ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 24
เด็กหญิงธารวิมล    มุ่งรวยกลาง ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 10
เด็กหญิงภารวิณี    จันทร์ประสาท ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 22
เด็กชายภูรทัต    ศรีรักษ์ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 19
เด็กหญิงปาณิฐา    บุญธรรม ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 9
เด็กหญิงวราภรณ์    บุญเพ็ง ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 31
เด็กชายปฎิภาณ    คงศรี ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 1
เด็กหญิงถิรดา    ลิ่มดุลย์ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 22
เด็กหญิงปรีดาภรณ์    วงศ์แก้ว ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 31
เด็กหญิงวิสุตา    รุ่งโรจน์กิตติสิน ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 42
เด็กชายนิติภูมิ    เอ่งฉ้วน ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 19
นายนพเก้า    ว่องก้อน ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 17
นายธนพล    ลิ่มสกุล ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 24
เด็กหญิงวิญาดา    พรมดี ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 12
เด็กชายนนทวรรษ    ทองสะอาด ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 17
นางสาวจุฑามาศ    ผ่องแผ้ว ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 23
เด็กชายวิกรม    ภิรมย์ฤทธิ์ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 23
เด็กหญิงพรชนก    สูงสุมาลย์ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 13
เด็กหญิงณัฐธิดา    พิกุลทอง ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 29
เด็กหญิงวิชยา    สกุลสอน  ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 21
นายศักรินทร์    มรดก ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 4
นายพงศ์ภัค    ศรีศกุน ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 18
นางสาววรรณวิษา    แผ้วสมบัติ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 30
นายอรรถกร    แก้วเสน ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 21
นางสาวศุภมาส    ทองยอดแก้ว ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 26
นายธีรภัทร์    อังศานาม ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 9
นางสาวกนกวรรณ    เตี่ยวสกุล ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 12
นายภาณุเดช    เจียมจำนงค์ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 16
นางสาวปัจฉิมา    สูงสุมาลย์ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 18
นางสาวจิโรชา    พรผล ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 4
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.