Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (ตำบลตะกั่วป่า) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
นายศุภโชค    ประธรรมมา คะกั่วป่า   ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 29
นางสาวชญานิน    ศักดา ตะกั่วป่า   ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 36
เด็กชายสุรดิษ    พลรบ ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 34
เด็กชายอภิสิทธิ์    โมจินดา ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 40
เด็กชายอรรถพล    จันทวะโร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 41
เด็กชายปกรณ์    ทองเหลือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 18
เด็กหญิงปฐมาวดี    เตียวสกุล คะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 20
เด็กชายฟ้าลั่น    รอดจันทร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 26
เด็กชายรัตนินทร์    ฤทธิเหิม ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 32
เด็กชายอัษฎายุทธ    ประทีป ณ ถลาง ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 40
เด็กหญิงมุกขธิดา    โมจินดา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 26
เด็กชายอนุชา    สีโสดา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 36
เด็กชายศรัณย์ภัทร    ขุนวัง คะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 31
เด็กชายศรัญยู    กิ่งแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 32
เด็กหญิงอรทัย    พัลวัน ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 30
เด็กชายอภิสิทธิ์    เป็นสุข ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 35
เด็กชายสุทธินนท์    มัณทนะกิจ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 20
เด็กชายธีรภัทร    โฮ่สกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 16
เด็กหญิงประภาศรี    อันบุรี คะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 31
เด็กหญิงแพรวรุ่ง    ว่องสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 15
นายชานนท์    พัฒน์แก้ว ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 3
นางสาวพิมพ์ชนก    แสงรัตน์ ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 33
เด็กชายภิเษกยศ    ตั้งเส้ง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 3
เด็กหญิงภัทรพร    อิ๋วสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 26
เด็กหญิงหัสวรรณ    ศรีมงคล ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 32
นางสาวศิริรัตน์    หมื่นจร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 9
นางสาวพรพิมล    คงแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 9
นางสาววิจิตตา    ฉิมมณี ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 35
นางสาวเพชรมณี    ยิ้มสิทธิ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 9
นางสาวศิริลักษณ์    ทองรงค์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 34
นางสาวขวัญชนก    ศุภศิลป์ คะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/10 4
นางสาวกันธิชา    ราชคม คะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 28
เด็กหญิงชนาภัทร    ลู่ตาม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 9
นายเขมชาติ    ลิ่มสกุล ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 1
นางสาววิลาศิณี    ทองสุข ตะกัวป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 40
นายสุรวีร์    ฤกษ์วิเศษ ตะกั่วป่า   ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 39
นางสาวนพมาศ    ระวังภัย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า   พังงา ม.4/5 32
นางสาวเชิญขวัญ    ชูน้อย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า   พังงา ม.4/6 34
เด็กชายฐิติกร    พานทอง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 3
เด็กชายณัฐพงษ์    อินโสม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 5
เด็กชายธีธัช    ทองเทพ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 10
เด็กหญิงรุ่งนภา    แก้วนิมิตร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 31
เด็กหญิงวรรณิษา    แซ่เรือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 34
เด็กชายสิงหรัตน์    เสกสัน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 40
เด็กหญิงมาริษา    พลสิทธิ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 22
เด็กชายสิทธิกร    ธนะพล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 28
เด็กหญิงอัญชญา    มุสิกะ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 40
เด็กหญิงสุทธิดา    ทินสา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 44
เด็กชายมฆวัต    แซ่แต้ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 21
เด็กชายรณชัย    รัตนบุรี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 23
เด็กหญิงกานต์มณี    รอดเพชร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 5
เด็กหญิงณัฐวดี    อยู่เย็น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 10
เด็กชายพันธุ์ธัช    สุทิน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 21
เด็กชายภัทรพล    อัยราชธรารักษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 23
เด็กชายปลอดประสพ    โลหกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 19
เด็กชายศักดินนท์    ชุมเศียร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 32
เด็กหญิงกาญจนี    ประคีตะวาทิน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 5
เด็กชายอลงกรณ์    เพ็ชหวล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 26
เด็กหญิงกัญญาภัค    โชคงาม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 4
เด็กหญิงเกศวดี    แก้วนวล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 6
เด็กชายจิรวัฒน์    จิตทรัพย์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 7
เด็กหญิงชลทิชา    มุขนาค ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 12
เด็กหญิงชัชฎาพร    ศิริพันธุ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 13
เด็กหญิงญาณิศา    เพ็ชรกลม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 15
เด็กหญิงณิกชภัทร    ธนภิรมณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 17
เด็กหญิงนัฐธิดา    เพ็ชรประสม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 21
เด็กหญิงพรกนก    สีดา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 27
เด็กชายภูชิต    ภูมิไชยา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 28
เด็กหญิงสรัณชนก    ผ่านเภา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/8 34
เด็กหญิงคุณิตา    พฤกษนันต์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 4
เด็กหญิงธิดารัตน์    กลิ่นอบเชย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 11
เด็กชายธีรพงศ์    กายกูล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 12
เด็กชายนพรุจ    ตัณฑสมบูรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 14
เด็กหญิงรุ่งนภา    ทองสุข ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 28
เด็กหญิงวาริชนันท์    ธโชติวัฒนากร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 31
เด็กหญิงศศิฉาย    สายใจบุญ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 32
เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปั้งวณิช ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 33
เด็กชายวรวุฒิ    พัฒน์คล้าย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 1
เด็กหญิงวิภาวรรณ    สุพรม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 3
เด็กหญิงวิภาวี    สุพรม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 5
เด็กชายภัทรภูมิ    คงจันทร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 7
เด็กหญิงอรุณรัตน์    แซ่หลี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 8
เด็กชายกษิต    ดุลยไพศาล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 4
เด็กชายเรืองวิทย์    การะเกตุ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 21
เด็กหญิงสุทธิดา    นุ่นนุ่ม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 25
เด็กชายคุณานนท์    คงนุ้ย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 1
เด็กชายพงศ์พรหม    อินทรชิต ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 10
เด็กชายพสิษฐ์    เกิดด้วง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 11
เด็กชายอลงกรณ์    ตัณฑสมบูรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 26
เด็กชายสิทธิศักดิ์    อุ๋ยสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 34
เด็กหญิงสุชิราภรณ์    คงมะลวน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 36
เด็กชายภูมินทร์    หงอสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 38
เด็กหญิงศิวนาถ    ตั้งกล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 39
เด็กชายชยากร    แซ่ลิ่ม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 1
เด็กชายธีรพันธุ์    บ่าวแอ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 2
เด็กชายพชร    จั่นเอียบ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 3
เด็กหญิงธมลวัลย์    จิตภักดี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 10
เด็กชายปฐมพงษ์    สกุลสอน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 16
เด็กหญิงยุรกานต์    ขาวสว่าง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 21
เด็กชายสหฤทธิ์    เกื้อมา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 24
เด็กชายกฤชนันท์    เลื่อนลอย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 29
เด็กชายกฤษดา    แสงศรีดำ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 30
เด็กหญิงชุติมา    ชุติประสาร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 33
เด็กชายธัชพล    ลอยสง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 35
เด็กหญิงภัทรนันท์    แพใหญ่ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/3 39
เด็กชายชัยกฤต    เอียบสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 5
เด็กหญิงปรวีย์    มีผล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 17
เด็กชายพงษ์พัฒน์    แผ้วสมบัติ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 19
เด็กหญิงพรรภษา    สำราญรัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 20
เด็กชายพลภัทร    นารอด ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 21
เด็กชายพิมลภัทร    แหวนหล่อ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 23
เด็กชายภาสวิชญ์    บุณยกมลโรจน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 24
เด็กชายสุรภัทธ    ผลผึด ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 28
เด็กชายอลงกรณ์    สุดด้วง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 31
เด็กชายอุกฤษฏ์    ลักษณะสมบูรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 33
เด็กหญิงสุนทรี    สืบเหตุ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 34
เด็กชายธนโชติ    ศรีเมือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 5
เด็กชายนิสิต    ชาวชอบ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 9
เด็กชายฤชากร    จรูญศักดิ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 15
เด็กชายวีรภัทร    แก้วเรือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 28
เด็กหญิงอทิตยา    พุ่มจันทร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 29
เด็กชายอัษฏาวุฒิ    มนต์แก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 30
เด็กชายจิรันธนิน    เฉลิมศรีเมือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 2
เด็กหญิงพัชรีพร    ศักดิ์พรหม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 4
เด็กหญิงธนัญพร    จิตภักดี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 9
เด็กหญิงพัชนี    แซ่ตั๋น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 12
เด็กชายศฑานน    ว่องสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 13
เด็กหญิงขวัญชนก    รวบรัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 15
เด็กหญิงชัญญา    ลิ่มสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 16
เด็กหญิงพฤกษา    จุ้ยเสงี่ยม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 24
เด็กหญิงเบญจวรรณ    จู่สกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 27
เด็กหญิงพลอยไพลิน    แก้วอำไพ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 28
เด็กหญิงวริสรา    เพ็ชรอัยรา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 32
เด็กหญิงณิชาภัส    ตันสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 34
เด็กชายศรัณย์ภัทร    คงเทพ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 39
เด็กหญิงวศิตา    ดาราแสง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 7
เด็กหญิงกาญจนา    ณ นคร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 9
เด็กหญิงนภสร    จุ่นเกตุ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 12
เด็กชายอาทิตย์    สุวรรณรัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 17
เด็กหญิงนฤพร    จุ่นเกตุ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 18
เด็กหญิงรมิดา    หมื่นละม้าย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 19
เด็กหญิงเปมิกา    สมพงษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 25
เด็กชายหฤษฏ์    หาญไชย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 28
เด็กหญิงมนัสชนก    สุขรี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 34
เด็กหญิงไหมแพร    เรืองสันเทียะ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 37
เด็กหญิงตะวันฉาย    นุ้ยสินธุ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 39
เด็กชายจิรภัทร    ผลิโกมล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 2
เด็กหญิงชนากานต์    ศรีอินทร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 3
เด็กหญิงฐิติชญา    หลีเอี๋ยน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 5
เด็กหญิงณิชา    วงศ์พานิช ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 9
เด็กชายธนกฤต    เขตรักษา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 10
เด็กชายนนท์ปวิธ    รักแต่งาน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 12
เด็กหญิงพิมกนิษฐ์    ทองศรีแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 17
เด็กหญิงภาณุชนัน    ไชยรักษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 19
เด็กชายศักเรนทร์    บุญสูง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 23
เด็กชายกรชกาย    เตี๋ยวสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 2
เด็กหญิงกฤษนันท์    จองกฤษ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 3
เด็กชายตนุภัทร    ธรรมรักษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 13
เด็กหญิงธนัชภรณ์    แก้วมณี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 14
เด็กหญิงนัทธมน    ไชยแป้น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 18
เด็กหญิงรัตฐาภรณ์    ทรายทอง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 28
เด็กหญิงวลัยพร    กิตติกุลนที ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 29
เด็กหญิงวิภาวี    ชุมช่วย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 30
เด็กชายทัศพล    เวชกามา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/10 4
เด็กชายกาบรัชน์    พิชญากร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.2/10 5
นายกฤษฎา    หนูนาค ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 1
เด็กชายณัฐวุฒิ    ไพรพฤกษลักษณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 2
นายภูษิต    สายดำ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 7
นายยุทธนันท์    คงนุ้ย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 8
นางสาวสุวิมล    พรหมทอง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 13
เด็กชายปัถยพล    มังกร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 19
นางสาวศรีวิภา    ปราศจาก ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 28
นางสาวศศิประภา    พันธะรักษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 29
นายธนภัทร    จันทร์แก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 1
เด็กชายหัสวรรษ    ถิ่นพังงา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 9
เด็กชายเขมทัต    อรรถธรรม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 20
นายอนุศิษฏิ์    สีโสดา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 26
นางสาวเบญจรัตน์    ศรีสว่าง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 29
นางสาวลดาวัลย์    สืบศักดิ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 33
นายนพดล    เกษแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 7
นางสาวญาณี    โกยแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 15
เด็กหญิงศิรดา    พัดตัน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 21
เด็กหญิงศิริวรรณ    สูงคำแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 22
เด็กชายณัฐพงศ์    แถมใหม่ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 23
นายธัญณธรณ์    ทองส่ง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 25
นางสาวณัฐธิดา    ทองนุ่น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 32
เด็กหญิงสิริลักษณ์    เมืองแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 36
นายพัฒนพงศ์    สุขพืชผล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 4
เด็กชายทรงวุฒิ    แซ่ตัน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 16
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    พรภาสกร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 28
นางสาวอัญวีร์    ตันติพงศ์ธาริน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 32
เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ตั๋นสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 11
เด็กชายภคพล    ฉั่วสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 23
เด็กชายวรกร    โดยศรีเอี่ยม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 24
นางสาวกรกนก    แก้วเพ็ง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 27
เด็กหญิงพิมพ์หทัย    ยิ่งยวด ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 35
เด็กหญิงเรณุกา    สมศรีธนากร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 36
เด็กหญิงสิรินาถ    ทองน้อย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 38
เด็กหญิงหัสต์กมล    คงเทพ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 39
นางสาวปทิตตา    เนรมิตร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 42
นายนนทวัฒน์    ทิพย์รัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 5
นายศิวกร    ต่างจิตร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 6
เด็กหญิงญาตา    ตัณฑลีละชาติ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 10
นางสาวณัฐมล    ปานเวช ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 11
เด็กหญิงศวรรษมล    อนันตยานุกูล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 17
นายกิตติภพ    สุขใส ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 19
เด็กหญิงกัลยรัตน์    ต่างจิตร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 25
นายธีรภัทร    สะหมาด ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 4
เด็กชายลัทธพล    กายกูล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 6
เด็กหญิงธิดารัตน์    มากแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 12
นางสาวพิมพ์ประภัทร    สมาธิ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 15
นางสาวภริดา    อุ๋ยสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 16
นายภาณุ    บุรมรัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 25
นางสาวสุพรรษา    รักแต่งาน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 39
เด็กหญิงวรัญญา    พันธุ์แสงศรี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 9
นางสาวศศิกานต์    ผลทวี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 11
เด็กชายธนดล    ศรีสมทรง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 13
เด็กหญิงพิชญ์สินี    สุวบุญประภัทร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/8 17
นางสาวกันยาลักษณ์    ลิ่มสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 5
เด็กหญิงรัตติยากร    รัตนใส ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 11
เด็กชายณฐรัฐ    ตันเจริญรัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 18
นางสาวณัฏฐธิดา    เพาะปลูก ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 27
นางสาววริษา    พัฒน์ชนะ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 28
เด็กหญิงลลดา    รัตนวิโชค ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 29
นายนัฐพงษ์    แกล้วทนงค์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.3/10 1
นายกิจณเกษม    คุ้มรักษา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 7
นายเจษฎากร    มงคลเมือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 8
นายจักราวุธ    แซ่เรือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/1 13
นายธนาวุฒ    เตี่ยวบำรุง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 4
นายพิเชษฐ์    ศรีนวล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 17
นายวรวุฒิ    ศิริบุญช่วย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 27
นายวรากร    รามสินธ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 4
นายศักรินทร์    ชัยศรี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 5
นายกลวัชร    ยี่สูย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 6
นายสุวิจักษณ์    วงศ์เจริญ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 10
นายธนกร    เทพรงค์ทอง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 13
นางสาวมนันยา    เจ๊ะเฮง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 18
นายวริศ    จึ่งสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 19
นายเจษฎา    สุวรรณ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 20
นายณัฐพล    ณ ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 22
นางสาวมุจนานันท์    มนต์แก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 27
นายศราวิน    ภู่สกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 28
นายสมิทธิ์    แสงสี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 1
นางสาวรัชตาภรณ์    มีนวล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 6
นางสาวทิพย์วรรณ    ธรรมบุตร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 8
นางสาวศุทธินี    ดีดาษ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 17
นางสาวรวิวรรณ    ตรีทัพ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 20
นายปุณณภพ    เจียงสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/4 23
นางสาวนฤภร    ปานเพชร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 1
นางสาวศรัญญา    แซ่อ๋อง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 12
นางสาวเณติกา    เขียวเสน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 20
นางสาวจันทรัตน์    เจียงสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 25
นางสาวกัลยรัตน์    ลิ่มสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 1
นางสาวภนิดา    คงจันทร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 2
นางสาวทิพยาภรณ์    บวรสุวรรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 17
นางสาวกาญจนา    ปานเพชร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 32
นางสาวธนัชพร    ทองสม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 36
นางสาวปาริฉัตร    เย็นฉ่ำ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 37
นางสาวปาลิตา    ฉิมรักษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 38
นายจารุวิทย์    รุมพล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 1
นางสาวสุชาวดี    คำแหง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 3
นางสาวญมลพร    เอี๋ยวสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 5
นายณัฐพงศ์    สุขรี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 10
นายอัครพงศ์    ทาผา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 13
นางสาวชนมน    วิเชียรสุวรรณ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 15
นางสาวปริยากร    หลิมพานิช ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 32
นางสาวศศิโสม    เลี่ยงสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 33
นายภาณุวัฒน์    ทองใบ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 37
นางสาววิไลลักษณ์    สัสดิเดช ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/7 39
นางสาวแก้วกัลยา    สุขสมัย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 1
นางสาวนิโลบล    พุทธชื่น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 5
นางสาวกนิษฐา    จั่นสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 7
นางสาววิลาสินี    ทองฉิม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 9
นายภาสกร    ไกรปก ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 11
นางสาวชญานิษฐ์    ชูบัวโรย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 22
นางสาวณิชกานต์    ณ นคร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.4/8 23
นายภควัต    วงศ์เจริญ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 1
นายธนาวุฒิ    นันทะชิน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 7
นายนราวิชญ์    แหวนหล่อ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 10
นายนิติวัฒน์    ส่งศฤงคาร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 15
นายก้องนเรนท์    ไชยวัฒน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 27
นายพิลายุ    ดอกไม้ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 31
นางสาวจิรภัทร    ชูภักดิ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 32
นายศุภราช    คำแหง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 2
นายกษมา    ศรีบุรมย์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 7
นางสาวสิรินยา    บุญมี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 8
นายจิรายุ    สะหมาด ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 12
นางสาวสุพัตรา    รัตนพลที ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 20
นายทศพร    โสภารัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 24
นายประชา    ชมนิกร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 28
นายวารพล    พังทุย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 29
นางสาวกรกนก    เศวตวรรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 30
นางสาวมณีรัตน์    รักแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 33
นางสาววิชุดา    ชุมชวด ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 34
นางสาวสมฤดี    แก้วประเสริฐ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 35
นายทรงยศ    โสภารัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 36
นางสาววรัญญา    อินทบุตร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 38
นายณัฐดนัย    ใบตานี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 3
นายณัฐิวุฒิ    ไตรบุญ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 4
นางสาวสุรัยยา    นาวงษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 9
นายณรงค์เทพ    แก้วมณี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 20
นายนพวิชศ์    สมศรี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 26
นางสาวชฏาภรณ์    ตันสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 32
นางสาวสุรารักษ์    เกตโอภา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 38
นายนครินทร์    ธงไชย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/3 39
นางสาวขวัญจิรา    ศรีสุข ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 1
นางสาวพรรณราย    สุขสมัย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 2
นางสาวกัญญาณัฐศ์    มีปาน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 11
นางสาวเบญจพร    ซื้อหา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 13
นางสาวธัญชนก    สมทรัพย์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 27
นางสาวอุสุมา    อุ๋ยสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 32
นางสาวบุตรสมาลา    โก้สกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 3
นางสาวสิริลักษณ์    จงสุจริตธรรม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 5
นางสาวขวัญฤทัย    พัลวัน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 10
นางสาวประภัสสร    แทนด้วง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 18
นายธีรภัทร์    วิเศษ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 3
นางสาวเบญญาทิพย์    บุตรทิพย์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 5
นางสาวรัตนาภรณ์    แก้วอำไพ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 12
นายธนชิต    เปรมปรีดา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 14
นางสาวอนุสสรา    ประทีป ณ ถลาง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 18
นางสาวนภสร    ศรีเทพ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 19
นายภัทรยุทธ    จันทร์แก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 21
นางสาวเอมวิกา    มาดี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 23
นายกฤตภาส    มีเย็น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 27
นางสาวมัณฑนศิลป์    จงไกรจักร์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 32
นางสาวสกาวรัตน์    ปานเกลี้ยง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 34
นางสาวอติพร    สุวรรณวงค์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 35
นางสาวธมลวรรณ    ทองสุวรรณ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 7
นายโชติธเนศ    ฉิมหนู ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 8
นายกวินท์    นวลเอียด ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 15
นายแทนกาย    วงศ์พานิช ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 16
นางสาวแสนแก้ว    สิงห์หล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 21
นางสาวอัญชิสา    แซ่ลิ่ม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 22
นางสาวฐิติชญา    สุทธิวัฒนกำจร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 25
นายณัชพล    พัฒนกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 7
นายนภัส    ทองใบ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 15
นางสาวฐิศิรักษ์    ตันสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/10 1
นายสุรพงษ์    พงษจิตเวชกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.5/10 6
นายศักดิ์ชัย    พรหมจรรย์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 1
นายพนนวรรณ    หมายมั่น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 6
นายสุพศิน    เพาะปลูก ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 7
นางสาวธิดาวดี    อินนาวา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 9
นางสาวเกสร    ชูพล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 14
นางสาวสุชานรี    บุตรพิน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 17
นางสาวธิติมา    ปรีชา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 25
นายลัทธพล    เพ็ชรขาว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 3
นายปิยะพัทธ์    คราวเจริญ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 9
นางสาวภณิดา    ศุภศิลป์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 16
นายทศพล    ณ ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 18
นายนฤพนธ์    แก้วแป้น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 19
นายอภิสิทธิ์    ศรีโรด ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 25
นายธนพล    จิตภักดี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 3
นางสาวนันทวัน    ทองน้อย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 10
นางสาวปรารถนา    โลหกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 18
นางสาวขวัญสุดา    บุญประดิษฐ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 21
นางสาวพิมพิมล    ภักดี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 24
นายชลทิศ    ลิ่มสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 26
นายเลิศชัย    สุขไกรรัตน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 28
นายพีระพล    เมืองด้วง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/3 31
นางสาวชุติมณฑน์    สมบูรณ์ปรีชากุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 5
นางสาวสุฑารัตน์    สันติภราดร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 8
นางสาวขนิษฐา    สมขันธ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 11
นางสาวณัฐณิชา    ปิยะเวช ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 15
นางสาวมัณฑิรา    ทาเภา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 23
นายปณต    ใยยอง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 1
นายฐาณพัฒฎ์    ตันติวิวัฒน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 4
นายสุเมธ    คำแหง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 5
นางสาวธนภรณ์    พฤกษนันต์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 14
นางสาวลัณญาณี    ชนะเศรษฐ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 18
นางสาววิลาวัลย์    คงเพชร ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 19
นางสาวเบญจวรรณ    แก้วเรือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/5 35
นายณภัทร    สุราฤทธิ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 2
นายฤทธิชัย    ทองทวี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 5
นายวรพล    อารักษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 8
นางสาวศิณีนาถ    ตันนุ้ย ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 13
นางสาวทรรศิกา    ขันทอง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 15
นางสาวณัฐกานต์    สอสุทธิเมธ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 19
นางสาวบุษกร    สาระสุข ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 20
นายนพดล    จารุมณี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 27
นางสาวปณิทัศน์    ผลโชติ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 28
นายพศิน    แสงแก้ว ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 31
นางสาวปราณภัทร    ณ ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 32
นางสาวจิตติมา    ดำรักษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 33
นายณัฐพล    ทรงคุณ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 3
นายธรรมวัศ    ประกับสิน ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 4
นางสาวเนตรนภา    ทิมสวัสดิกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 9
นางสาวปิยธิดา    คำแหง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 10
นายพิริยา    ไตรบุญ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 13
นายอัครเดช    ทองฉิม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 30
นางสาวพัสตราภรณ์    แซ่ตั้น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 38
นางสาวธารารัตน์    เอียบสร้างกี้ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 4
นางสาววริษฐา    จาริภักดิ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 9
นางสาวอรญา    พรหมเพ็ญ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 13
นางสาวจุฬาลักษณ์    อิ๋วสกุล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 16
นางสาวผไทมาส    อ่อนเกตุพล ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 19
นายภาณุวิชญ์    เพ็ชรกลม ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 21
นางสาวอชิรญา    สังข์ศิริ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 23
นางสาวจิรัฏวลัย    วราภรณ์พิพัฒน์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 29
นายชัชพงศ์    สุดด้วง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 33
นางสาวณัฏฐณิชา    จีนหนู ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 34
นางสาวพราวรวี    คงแท่น ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 36
นางสาวอุมาภรณ์    สิทธิทัต ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 41
นางสาวอรยา    ชาลี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 2
นางสาวฑิตฐิตา    เรืองรักษ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 7
นางสาวศศิรัตน์    สำลี ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 9
นางสาวกัญญารัตน์    ยะเศษ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 12
นางสาวบัณฑิตา    ถิ่นพังงา ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.6/9 13
เด็กชายกฤษณพล    เผ่าชู คะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 1
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.