Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (ตำบลบางไทร) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กชายมาโนช    ก้อนทอง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 30
เด็กหญิงกรกช    ฤทธิไกร บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 1
เด็กหญิงบุษกร    สอนเสริม บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 15
เด็กชายไพศิษฐ์    ก้างตั้น บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 21
เด็กหญิงจันทร์จิรา    ชาลี บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 8
เด็กหญิงวรรณฤดี    ปรางทอง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.2/2 18
เด็กชายสุทธิรัตน์    ศรีตังนันท์ บางไทร ตะกั่วปา พังงา ม.2/3 25
เด็กหญิงกรรณศิมา    บุตรหมัน บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 1
เด็กหญิงเขมมิกา    ผดุงทรัพย์ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.2/5 3
เด็กหญิงศศิประภา    ชูจิต บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.2/6 19
เด็กชายยศวิมล    สุขสำราญ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 35
เด็กหญิงณัฐธยาน์    ผลิโกมล บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.2/8 8
เด็กชายพีรีฎอร์ล    ชูสุวรรณ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 30
นางสาวผกาวดี    ทีคำ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 18
นางสาวยุพารัตน์    วุฒิกร บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 19
นางสาวจุฑามาศ    ไวว่อง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 7
เด็กหญิงพิชานันท์    พรหมจันทร์ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 34
เด็กหญิงวีรดา    สืบพงค์ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 36
เด็กหญิงมณีรัตน์    ตันสกุล บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 17
นางสาวสุวินชา    สิงห์โตทอง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 21
เด็กชายธนดล    เทียมทัน บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 23
นางสาวสินีนาฏ    เชื้อบ่อคา บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 38
เด็กชายวิศรุต    มหาโชติ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 19
เด็กหญิงจิตรวดี    เดือนแจ้ง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 22
นางสาวทวีพร    เที่ยงธรรม บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 24
นายวีระชัย    กนแก้ว บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 13
นางสาวธัญชนก    ธาราธิวัฒน์ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.4/10 1
นายรณฤทธิ์    วรรณวงศ์ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 21
นางสาวเทพวรรณ    ชาลี บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 33
นางสาวปวีณ์นุช    บุญเลิศ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 33
นางสาวรัตนาพร    ขอสกุล บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 26
นายสุทธิพงษ์    งามสง่า บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 31
นายธนวัฒน์    ตันสกุล บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 23
นายนันทิภาคย์    จิตรธนะรัตน์ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.5/10 4
นายวิรุฬห์    ชูเหล็ก บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.6/1 13
นายสุริยา    สุดสี บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 22
นางสาวขวัญชนก    ผดุงทรัพย์ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 19
นางสาวนภสร    สุทัยบำรุง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 20
นายจิรวุฒิ    แต่สกุล บางไทร ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 1
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.