Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (อำเภอท้ายเหมือง) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
นายนพเก้า    ลือสกุล ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ม.6/4 19
นางสาวรจนา    ปรากิระนะ ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ม.4/2 8
เด็กชายเมธา    โชติประดิษฐ์ ทุ่งพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.3/4 5
เด็กหญิงมานิตา    คงราช ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.1/1 30
เด็กหญิงศุภาพิชญ์    แต่ประเสริฐ ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.1/1 38
เด็กชายณัฐวุฒิ    นางาม ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.1/3 10
เด็กชายจิรายุทธ    บัวดิศ ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.2/3 8
เด็กหญิงโชติกา    เพชรมัด ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.2/9 9
เด็กชายณัฐนนท์    สุขพล ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.3/1 16
นางสาวจุฑาทิพย์    ลือชัย ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.3/5 10
เด็กหญิงธนพร    สุขวโรดม ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.3/9 25
นางสาวเกตุมณี    นาเวศน์ ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.4/7 4
นางสาวณัฐริกา    บัวดิศ ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.4/7 16
นางสาวนฤนาถ    ศิริสวัสดิ์ ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.5/4 15
นางสาวนธิดา    พันธุ ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.6/2 4
นางสาวศศิรัตน์    หะรารักษ์ ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.6/2 5
นางสาวอภิญญา    จันทร์อ่อน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา ม.6/5 26
เด็กชายสะราฤทธิ์    มีผล นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ม.2/6 25
เด็กหญิงเนตรนภา    พลบำรุง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/1 20
เด็กชายพงศกร    ส่งศรี ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/2 18
เด็กชายวิศิษฏ์    เรือนแก้ว ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/2 27
เด็กหญิงสุวารี    ขำณรงค์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/2 36
เด็กหญิงรัตนา    ทองสุข ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/3 25
เด็กหญิงรุ่งชีวา    พันธ์พฤกษ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/3 26
เด็กหญิงอริศรา    เพชรทอง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/3 42
เด็กชายเก่งกล้า    ไก่แก้ว ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/4 6
เด็กหญิงนวพร    อสัมภินนพงษ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/4 15
เด็กหญิงปัทมา    โลหะ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/4 22
เด็กชายสราวุฒิ    งามเจริญ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/4 35
เด็กหญิงศิริวรรณ    จันทร์หอม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/4 44
เด็กชายธนาพร    ลิ้นเสือ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/5 13
เด็กชายพลศิษฐ์    งามเจริญ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/5 19
เด็กชายอภิเดช    หาสัตย์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/6 37
เด็กชายอภิสิทธิ์    ศักดิ์อินทร์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/6 38
เด็กหญิงกานต์ธิดา    เครือแดง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/7 6
เด็กหญิงกีรติกร    ร่ำรวย ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/8 5
เด็กหญิงชุติมณฑน์    ศักดิ์อินทร์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/8 14
เด็กชายพันธวิศ    อ้นพันธ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.1/9 19
เด็กหญิงปรียานุช    วงษ์บู่ทอง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/1 14
เด็กหญิงจีรนันท์    แสงเพ็ชร ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/1 32
เด็กหญิงอมรสิริ    วงษ์สามารถ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/2 25
เด็กหญิงกรรณิกา    หนูแก้ว ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/3 5
เด็กชายอนิวรรต    มงคล ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/3 27
เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุตรทัด ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/4 1
เด็กหญิงปิยะพร    บุญช่วน ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/4 18
เด็กหญิงเสาวรัตน์    สุวรรณวัฒน์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/4 29
เด็กชายโอฬาร    ครุฑสังวาลย์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/4 38
เด็กหญิงจารุวรรณ    รัตนแก้ว ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/4 39
เด็กชายกิตติศักดิ์    กอบกิจ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/5 2
เด็กหญิงสุพรรณษา    จินดาศรัย ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/5 19
เด็กหญิงอาทิตยา    รอดพยุง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/5 31
เด็กหญิงกรกนก    แก้วเจือ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/5 36
เด็กหญิงธัญวรัตม์    ซุ่ยรักษา ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/7 23
เด็กหญิงชนานันท์    หนกง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/7 38
เด็กชายธนกฤต    กลิ่นจันทร์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/8 11
เด็กหญิงภณิตา    พึ่งพระเดช ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/8 18
เด็กชายวรรณรัตน์    แพใหญ่ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/8 21
เด็กหญิงอัจฉรา    คงพันธ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.2/10 10
นายนพดล    แนวบรรทัด ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/1 3
นางสาวอุรัสยา    ระยารักษ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/1 32
เด็กหญิงปนิตา    ชูจิต ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/1 34
นายศรายุทธ    โขงรัมย์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/2 8
นายเกษม    มาฟู ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/3 3
นายมงคลชัย    ฮ่อบุตร ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/3 28
เด็กหญิงธีรดา    รอดพยุง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/4 9
นายชนายุทธ์    กริดกรรม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/4 13
นางสาวธัญรัตน์    เพ็ญจำรัส ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/4 25
นางสาววรรณวิสา    เจริญสุข ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/4 30
นางสาวปัญญดา    ฉินทสงเคราะห์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/5 12
นางสาวณัฐชา    ทองสุข ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/5 40
เด็กหญิงวิมลวรรณ    สุชีพ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/6 35
เด็กหญิงวีณา    ปะวะโน ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/7 18
เด็กชายประสิทธิพร    ก้อนฝ้าย ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/7 24
เด็กชายนริศร    แพใหญ่ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/8 14
เด็กหญิงนันท์นภัส    ขุนวัง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/8 19
เด็กหญิงสุขดาวรรณ    แพใหญ่ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.3/8 22
นางสาวดวงนภา    มีผล ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/1 2
นายปิยพัทธ์    ประทีป ณ ถลาง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/1 10
นายอดิศร    มงคล ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/1 14
นายเอกราช    สัสดี ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/1 15
นายกัมปนาท    บุญงาม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/2 15
นางสาวพันทิวา    โพธิ์งาม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/2 19
นางสาวสิริวิมล    สุขรี่ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/2 20
นายธนกาญจน์    วงษ์หลี ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/2 24
นางสาววาสนา    ปรากิระณะ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/4 7
นางสาวชญานี    ศรีรัตน์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/4 19
นางสาวปิยธิดา    สังข์อำนวย ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/5 2
นายปกรณ์    สมพูเวช ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/5 18
นางสาวพรพิมล    มองทองหลาง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/6 8
นายนัฐพล    สังข์วงศ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/6 13
นายธนกร    การดี ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/6 28
นางสาวพัชญ์วดี    บำรุงผล ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/6 29
นายศรีรัตน์    สิทธาคม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/6 39
นายธนาบดี    สุนสุข ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/7 26
นายพัชรพงษ์    ลาดี ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/7 35
นางสาวกัลยรัตน์    ตันโชติ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/8 12
นางสาวทัดศิกา    ตุเส ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.4/10 2
นายชาญณรงค์    ขาวทอง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/1 22
นายอิสรา    บุญธรรม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/1 25
นายธนวัฒน์    มาสสอน ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/1 28
นายธันวา    เฉียบแหลม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/1 29
นายปริเมธ    บุญจนานนท์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/2 3
นายนราทัศน์    พรหมรักษ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/2 26
นายกิติพศ    เติมตันท์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/3 1
นายภาสกร    สุวรรณประการ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/3 5
นายกฤตพัฒน์    ไชยราช ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/3 7
นายอรรถพล    ชุมเชิด ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/3 15
นางสาวศิริลักษณ์    มิตรวงศ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/3 36
นายนันทภูมิ    ประดับเหลือง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/4 3
นายสิรวิชญ์    เกลี้ยงเกิด ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/4 6
นางสาวนันทกา    ศรีษะน้อย ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/4 12
นางสาวสุทธิดา    แตงอิน ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/4 16
นางสาวรัตนาภรณ์    รอดสุด ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/4 21
นายศุภษร    กังวาลก้อง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/5 1
นางสาวอรญา    แย้มเหมือน ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/5 19
นายวิศิษ    ทิพย์กองลาศ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/7 10
นายธนโชติ    คำระหงษ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/10 2
นางสาวธัญญรัตน์    มงคล ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/2 13
นายสรวิศ    จิตต์จำลอง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/2 21
นางสาวยศวดี    บุรี ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/3 6
นายโสภณัฐ    เอี่ยมสวัสดิ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/3 14
นางสาวหิรัญยา    ชีแก้ว ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/3 19
นายพงษ์พัฒน์    ลายละเอียด ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/3 20
นายฐานทัพ    ประดับเหลือง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/3 33
นางสาวรัญชนา    รักษาพล ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/4 7
นายนราธิป    เล่าสกุล ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/5 13
นางสาวชลธิชา    ไชยเชษฐ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/5 23
นางสาวณัฏฐณิชา    เพชรแก้ว ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/5 34
นายณัฐวุฒิ    บุญเฉลิม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/7 26
นางสาวนัฐริกา    นิรมล ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/7 36
นางสาวกุลสินี    แป้นแหลม ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/8 7
นางสาวจันจิรา    หยอยสระ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/8 8
นางสาวกาญจนา    เขียวดำ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/8 37
นายชิษณุพงศ์    อ้นพันธ์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา ม.6/9 10
นายสืบศักดิ์    แสงสว่าง ลำภี ท้ายเหมือง  พังงา ม.4/7 42
นายวสุวัตร    ประมูลศิลป์ ลำภี ท้ายเหมือง พังงา ม.6/1 21
นายเขมพันธ์    ทองห่อ ลำแล่น ท้ายเหมือง พังงา ม.5/3 25
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.