Follow Us :
 
     
     
  หน้าหลัก

ข้อมูลด้านสารสนเทศนักเรียน (ตำบลโคกเคียน) ประจำปี 2/2557  
  เมืองพังงา
....................................
 
  เกาะยาว
....................................
 
  กะปง
....................................
 
  ตะกั่วทุ่ง
....................................
 
  ตะกั่วป่า  
      - ตำบลตะกั่วป่า
    - ตำบลบางนายสี
    - ตำบลบางไทร
    - ตำบลบางม่วง
    - ตำบลตำตัว
    - ตำบลโคกเคียน
    - ตำบลคึกคัก
    - ตำบลเกาะคอเขา
....................................
 
  คุระบุรี
....................................
 
  ทับปุด
....................................
 
  ท้ายเหมือง
....................................
 
  พื้นที่อื่นๆ
....................................
 
 
ชื่อ-นามสกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ เลขที่
เด็กชายธนะพัฒน์    เพ็ชรรัตน์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/1 8
เด็กหญิงณัฎฐพร    ลี้เพ่ง โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 11
เด็กชายปิยนันท์    ชำนาญธุระกิจ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 16
เด็กหญิงสุธาลินี    สุประดิษฐ์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 30
เด็กหญิงอรวรรณ    สุรินทร์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/2 39
เด็กหญิงณิชกานต์    บุญเลิศ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 11
เด็กหญิงวิมพ์วิภา    เทพณรงค์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/3 31
เด็กหญิงกมลวร    เอมสกุล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 2
เด็กหญิงจรรยา    ลูกเหล็ม โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 7
เด็กชายติณณภพ    แก้วดวง โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 14
เด็กชายสุพัฒพงค์    คงจูด โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/4 37
เด็กหญิงกรรณิกา    ม่วงมีผล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 1
เด็กชายธนพล    บุญศรี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 12
เด็กชายธรรมรัตน์    ชำนาญธุระกิจ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 14
เด็กหญิงปิยพร    ปานเพ็ชร โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/5 18
เด็กหญิงนารีรัตน์    คีรีวงศ์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 14
เด็กหญิงปัญญาพร    ณ ละเอียด โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 20
เด็กชายวิวัฒน์    กาเกตุ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/6 30
เด็กหญิงจิณณภัส    เกตุโอภา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/7 8
เด็กหญิงดุษรินทร์    สาแม โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 8
เด็กชายภูมิ    เพ็ชรรัตน์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/9 23
เด็กชายคริษฐ์    จำปา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 2
เด็กหญิงอัญธิกา    บิลละโสย โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.1/10 6
เด็กชายอรรถวุฒิ    ทองมุสิก โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 28
เด็กชายอลิฟ    นันทปรีชา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 29
เด็กชายณัฐพล    ไชยผดุงนิรันดร์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 33
เด็กชายอนุชาติ    โสภารัตน์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/1 40
เด็กหญิงนัสรีน    บิลละโสย โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 14
เด็กหญิงเนตรชนก    หมาดสตูล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 15
เด็กชายบรรณสรณ์    แสงมณี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/4 16
เด็กหญิงนงนภัส    จู่สกุล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 1
เด็กหญิงปิ่นแก้ว    ณ ละเอียด โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 2
เด็กหญิงพีรยา    ทิพย์เดช โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 13
เด็กหญิงปิยะภรณ์    สายเส็น โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 24
เด็กชายเมธัส    สุทธิการ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/7 41
เด็กชายกรกช    กดทรัพย์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.2/9 1
เด็กชายสินชัย    ทองคล้าย โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 21
นางสาวปรางทิพย์    ณ ละเอียด โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 26
นางสาวรัชติญา    หัสนีย์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/1 27
เด็กหญิงวรรณวิสา    ทอดทิ้ง โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 16
เด็กหญิงอัญจิมา    เม็งมุธา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/2 37
นายรัชชานนท์    ลิ่มจู้หมึง โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 12
เด็กหญิงกนกวรรณ    หมาดอะดำ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 14
นางสาววรลักษณ์    พรมจันทร์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/3 20
เด็กชายไตรภพ    ถันอุปถัมภ์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/4 2
เด็กหญิงสุทธิดา    สัญญาสุวรรณ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 19
เด็กหญิงปาจีรัสน์    หมาดสตูล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/5 32
เด็กหญิงวิลาวรรณ    เตี่ยวสกุล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/6 16
นางสาวศิรินทิพย์    กุลสวรรค์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/7 20
นางสาวอนัตตา    สืบแต่ตระกูล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.3/9 16
นางสาวฐาณัฐดา    จินดาวงค์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 6
นายอธิวัฒน์    เพชรรัตน์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 12
นางสาวนันทนา    จันทุมมา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/2 26
นางสาวญาธิตฐา    อนงค์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 15
นางสาวชลาลัย    ยมนา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 21
นายธนดล    อังครา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 24
นางสาวเพชราภรณ์    เสกสัน โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/3 26
นางสาวภูริมาศ    ศรีบุรมย์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 28
นางสาวอามีนา    โดยเจริญ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/5 31
นางสาวภัทรวรรณ    เกตโอภา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 5
นางสาววนิดา    มะเดื่อนิ่ม โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 6
นางสาวเบญจมา    ราชานา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 20
นางสาวจริยาภรณ์    อุปถัมภ์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 22
นางสาวจิตติมา    มะเดื่อนิ่ม โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.4/6 33
นางสาวดวงดารินทร์    มะเดื่อนิ่ม โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 5
นางสาวมาตีน่า    สุเด็น โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 6
นางสาวสุธาสินี    นาวาล่อง โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/1 20
นายอัครพล    โคกเคียน โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/2 11
นางสาวกรกนก    ลี้เพ่ง โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 10
นางสาวแคทรียา    สาระยาน โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/4 17
นางสาววิศิษฏา    โคกเคียน โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 4
นางสาวณัชชาภรณ์    คมสัน โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 16
นางสาวภัทธิรา    ล่องสกุล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 22
นางสาวนิชิตา    ยวงแก้ว โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/5 29
นางสาวอุษณีย์    หมาดสตูล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 13
นางสาวธนาพร    ชูชื่น โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/6 25
นางสาวสุภาวดี    มาช่วย โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/7 38
นางสาวทวินันท์    วรรณทวี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.5/8 1
นายณัฐวุฒิ    ลี้เพ่ง โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/2 8
นายไตรทศ    ไชยพฤกษ์ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/4 3
นายเจตน์สฤษฏ์    รัตนา โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 1
นางสาวศุภัค    หมาดสตูล โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 35
นางสาวชัญญานุช    นาเจริญ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/6 39
นางสาวสุภาวดี    คงจูด โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 2
นางสาวธัญชนก    สำเภากาญจนสิริ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 11
นายศตวรรษ    โชติกมาศ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/7 27
นางสาวอรรชฌิมา    หมาดอะดำ โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา ม.6/8 24
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.